การเพิ่มผลิตภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานคร

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 5 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A13F630058
นักวิจัย รศ.ดร. นพนันท์ ตาปนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุนวิจัย โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนงานหลัก มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Flagship FS 21: มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2020
วันที่สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2021
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ

การเพิ่มผลิตภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ

ผลิตภาพ,คุณภาพชีวิต,ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง,กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีกระบวนการเป็นเมือง (urbanization) ซึ่งเกิดจากการอพยพย้ายถิ่นของประชากรชนบทของประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่เข้ามาอยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมทางเศรษฐและสังคมในเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครและเมืองศูนย์กลางความเจริญหรือเมืองหลักในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในสาขาอุตสาหกรรมและสาขาการค้าและการบริการ อีกทั้งยังได้ส่งผลต่อการกระจายผลตอบแทนทางเศรษฐกิจกลับไปยังพื้นที่ชนบทซึ่งเป็นแหล่งการผลิตในสาขาเกษตรกรรมที่เป็นตันทางของการอพยพย้ายถิ่นอย่างมีนัยยะสำคัญ การอพยพย้ายถิ่นของประชากรจากพื้นที่ชนบทของประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่เมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครและเมืองศูนย์กลางความเจริญหรือเมืองหลักในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ได้ส่งผลต่อสภาพความเหลื่อมล้ำทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือประชากรที่อพยพย้ายถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย มักประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งการจ้างงานที่ทำให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีปัญหาในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ประกอบกับพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่อย่างจำกัดในเขตเมืองชึ้นในซึ่งที่ดินมีราคาแพง ทำให้ผู้มีรายได้น้อยต้องประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิตอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มผลิตภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจำแนกเป็นโครงการวิจัยย่อยจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. ปัจจัยเพื่อส่งเสริมผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดย่อมที่ดำเนินการโดยผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานคร 2. การบริหารจัดการเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานคร และ 3. รูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาของผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานคร จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และการกำหนดแนวทางการดำเนินการที่ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อย ที่อพยพย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมืองสามารถสร้างรายได้จากการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้อย่าเหมาะสม ผลการศึกษาวิจัยได้ชี้ให้เห็นถึงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดแนวนโยบายการตั้งถิ่นฐานเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับกระบวนการเป็นเมืองได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับการวางผังเมืองศูนย์กลางความเจริญ ซึ่งได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองหลักในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรโดยการอพยพย้ายถิ่นจากชนบทและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน การวางผังพัฒนาฟื้นฟูเมืองเพื่อให้มีแหล่งการ จ้างงาน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมและพอเพียงต่อความต้องการ ตลอดจนการนำที่ดินของรัฐ มาใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อกิจการของรัฐ การใช้ประโยชน์สาธารณะ และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นแหล่ง การจ้างงานและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามลำดับ

Title

The Increase of Productivity and the Raise of Living Quality of Low Income People in the Central Business District of Bangkok

Keywords

Productivity,Living Quality,Central Business District,Bangkok

Abstract

Thailand has an urbanization process caused by the immigrants from rural areas of the country and from neighboring countries who come to live and engage in economic and social activities in the cities especially Bangkok and major cities in various regions. This has resulted in economic growth in both industry and trade and service sectors. It has also significantly contributed to the redistribution of economic returns back to migration origins or rural areas where agricultural sector is the major economic basis. The migration of people from rural areas of the country and from neighboring countries to urban areas, especially Bangkok and regional cities has resulted the rising of both social and economic inequalities. The immigrants who mostly are low-income people often have difficulty accessing employments for better income. They also have difficulty accessing quality and affordable housing as well as assessing limited public spaces in inner city areas where land value is high. As the result, low-income people are facing inevitable problems in their quality of life. The research project on The Increase of Productivity and the Raise of Living Quality of Low-Income People in the Central Business District of Bangkok, consisting of 3 sub-projects as follows: 1. The Factors Supporting the Increase of Productivities of Small Enterprises Operated by Low-income People in the Central Business District of Bangkok; 2. The Management of Housing Stock for Low-Income People in the Central Business District of Bangkok; and 3. Spatiotemporal Patterns of Public Spaces of Low-income people in the CBD of Bangkok, has the objectives to study, analyze and formulate guidelines for helping low-income immigrants from rural to urban areas to earn more from their economic activities and to increase the quality of life by having affordable and standard housing as well as accessing and utilizing public areas appropriately. The results of the study highlight the rationale for the need to formulate settlement policies to enable the urbanization process of the country and the implementation through the urban development planning of Bangkok and regional cities of the country. In addition, urban renewal and development project plans will have to be undertaken for providing employment facilities as well as affordable housing and public areas that are suitable and sufficient to the needs. The suggestions also include the proper use of state land for state purposes and other public uses as well as the use for increasing of productivity and the raise of living quality of low-income people in the inner urban areas.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น