เล่มรายงานวิจัยและเอกสารอื่นๆ

แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงการปรับแก้ไข

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 1-5 บัญชีการเงิน และใบเสร็จ

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 6-7 แบบฟอร์ม รายงานการเงิน-ประมาณการค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 8 แบบฟอร์ม รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินคงเหลือ

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 9-10 เอกสารจัดซื้อครุภัณฑ์

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 15 แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัยเบื้องต้น

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 16 แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้า

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 16 แบบฟอร์ม รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 17 แบบสรุปปิดโครงการ

ดาวน์โหลด

ตารางการวิเคราะห์การทำงาน

ดาวน์โหลด

เอกสาร PDPA เพื่อขอใช้สิทธิ์

ดาวน์โหลด

คู่มือ

คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการในระบบ NRIIS

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา

แบบรายงานข้อค้นพบใหม่ของโครงการวิจัย

ดาวน์โหลด

แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ดาวน์โหลด

แผนการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ดาวน์โหลด