เล่มรายงานวิจัยและเอกสารอื่นๆ

แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงการปรับแก้ไข

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 1-5 บัญชีการเงิน และใบเสร็จ

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 6-7 แบบฟอร์ม รายงานการเงิน-ประมาณการค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 8 แบบฟอร์ม รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินคงเหลือ

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 9-10 เอกสารจัดซื้อครุภัณฑ์

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 15 แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัยเบื้องต้น

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 16 แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้า

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 16 แบบฟอร์ม รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหมายเลข 17 แบบสรุปปิดโครงการ

ดาวน์โหลด

ตารางการวิเคราะห์การทำงาน

ดาวน์โหลด

เอกสาร PDPA เพื่อขอใช้สิทธิ์

ดาวน์โหลด

คู่มือ

คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดโครงการในระบบ NRIS

ดาวน์โหลด