BG-1 (2)
Slide
banner no gift mb
previous arrow
next arrow
Mn-3
BG-1 (2)
Slide

Catalyst
for Change

สร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ผ่านการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม โดยมีหัวใจการทำงานที่สำคัญ คือ ข้อมูล กลไก กระบวนการ เป็นการทำงานบนฐานข้อมูลความรู้ทางวิชาการผ่านกระบวนการวิจัยที่ทำให้ทุกคนมาทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างระบบคิดและกระบวนการเรียนรู้ อันมีเป้าหมายสุดท้าย คือ คน/กลไกในพื้นที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น

เกิดผู้นำที่ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ (Change Agent) ซึ่งวัดได้จากศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการตนเองของคนในพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ดีขึ้น

slide
GIFT POLICY
previous arrow
next arrow

นักวิจัย
/มหาวิทยาลัย

ผู้ประกอบการชุมชน
เอสเอ็มอี/วิสาหกิจชุมชน

หน่วยงานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานภาคเอกชน
/สมาคมและมูลนิธิ

องค์กร
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์

“งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขจัดความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ”

(ฝ่าย 1)

ยุทธศาสตร์

“การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยการพัฒนาชุมชน
และฐานทุนทางวัฒนธรรม”

(ฝ่าย 2)

ยุทธศาสตร์

“การพัฒนาเมืองน่าอยู่
และเมืองแห่งการเรียนรู้”

(ฝ่าย 3)

ยุทธศาสตร์

“การเสริมพลังเพื่อยกระดับ
ศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐ
ในพื้นที่”

(ฝ่าย 4)

“ธัชภูมิ”

วิทยสถานเพื่อการพัฒนาพื้นที่

TACIT: Thailand Academy for Area Collaboration,
Innovation and Transformation

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวสารทุนวิจัย

ภาพรวมการสนับสนุนทุนวิจัยแและนวัตกรรม

151

จำนวนหน่วยงาน

660

จำนวนโครงการวิจัย

3766++

งบประมาณ (ลบ.)

หน่วยงาน

รวม 152 แห่ง

จำนวนโครงการ

รวม 654 โครงการ

มหาวิทยาลัยในกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)

มหาวิทยาลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัยเอกชน

อื่นๆ (หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ สมาคม มูลนิธิ บริษัทเอกชน)

ซ่อน
Slide

บทความงานวิจัย

ระบบข้อมูลจากการสังเคราะห์งานวิจัย

ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจน
ระดับจังหวัด (PPPConnext)

ระบบฐานข้อมูล
Technology and Innovation
Library

ระบบฐานข้อมูล
แผนที่ทางวัฒนธรรม

แพลตฟอร์มตลาด
เชิงวัฒนธรรม

WeCitizens
Thailand

ร่วมขาย (RuamKhai)
แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล

ร่วมแชร์ (RuamShare)
แพลตฟอร์มฐานข้อมูลเปิด
ของเมือง

ร่วมเรียน (RuamRean)
แพลตฟอร์มฐานข้อมูล
การจัดการเรียนรู้

สถาบันเกื้อกูล
เศรษฐกิจชุมชน

กระดานถาม-ตอบ

เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

สื่อวิดีโอ

ดูทั้งหมด

งาน ‘มหกรรมฟื้นใจเมือง ชุมชนไทลื้อ จังหวัดพะเยา’
ยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่
[รายการ] คนหัวกะทิ ตอน : ศูนย์กระจายสินค้า สร้างรายได้ ! 
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

คลังภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

200

โครงการที่มีให้ดาวน์โหลด

6588

ดาวน์โหลดไปแล้ว

1241

จำนวนสมาชิก

สืบค้นผลงานวิจัย