Login เข้าสู่ระบบ NRIIS เลือกในสถานะ นักวิจัย/ผู้เสนอขอรับทุน/ผู้เสนอขอรับรางวัล

เลือกเมนู “ทุนวิจัยที่เปิดรับ”

เลือกเมนู “ยื่นข้อเสนอ” ในหัวข้อที่ท่านสนใจ

“กรอกรายละเอียดข้อมูลโครงการ” ในระบบให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมแนบ “เอกสารโครงการ” ตามที่แหล่งทุนกำหนด

ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย”

หน่วยงานต้นสังกัด “กดรับรอง” ภายในระยะเวลาที่กำหนด

โทรศัพท์สำนักงาน
0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612

[email protected]

NRIIS (NRMS)