ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร

ดร.อโศก พลบำรุง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ (ฝ่าย 1)

นางสาวตวงพร ปานอุทัย
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจฐานราก และความเข้มแข็งของชุมชน (ฝ่าย 2)

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่
และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (ฝ่าย 3)

รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ 
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับขีดความสามารถในการจัดการภาครัฐ
และท้องถิ่น (ฝ่าย 4)