ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร

ดร.อโศก พลบำรุง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ (ฝ่าย 1)

นางสาวดารารัตน์ โพธิ์รักษา
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจฐานราก และความเข้มแข็งของชุมชน (ฝ่าย 2)

นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่
และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (ฝ่าย 3)

รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ 
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับขีดความสามารถในการจัดการภาครัฐ
และท้องถิ่น (ฝ่าย 4)