There are no questions matching your query or you do not have permission to read them.

คำถามที่พบบ่อย

การพัฒนาข้อเสนอโครงการ

A1 : นักวิจัยควรอ่านประกาศทุนให้ละเอียด บางประเภททุน ผู้เสนอโครงการเขียนข้อเสนอโครงการเป็นโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) โดย สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ ที่สนใจ สามารถ download ประกาศทุนและแบบฟอร์มได้ ที่ www.nriis.in.th และเข้าไปกรอกรายละเอียดในระบบข้อมูล NRIIS

ขั้นตอนการขอรับสนับสนุนทุนวิจัย

A1 : การพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยมี 2 ขั้นตอน โดยมีกระบวนการและเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1)การพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเบื้องต้น และเกณฑ์การพิจารณาการ
2)พิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด และเกณฑ์การพิจารณาสำหรับรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศรับทุนที่ประกาศไว้ โดยเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมดมาจากเป้าหมายและเงื่อนไขในประกาศทุน โดยหน่วย บพท. จะชี้แจ้งกับผู้เสนอโครงการในการพิจารณาก่อนทุกครั้ง

A2 : นักวิจัยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาโดยงบประมาณที่ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จึงจะสามารถออกสัญญาลักษณะ Multiyear ได้ ซึ่งสามารถดำเนินงานข้ามปีงบประมาณได้

A3 : งบบริหารจัดการกลางของชุดโครงการสามารถตั้งไว้ตามความจำเป็นได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณที่เสนอขอทั้งหมด แล้วแต่ลักษณะของประเภททุนซึ่งควรศึกษาบทบาทและออกแบบกระบวนการทำงานของโครงการกลางเพื่อให้มีการประสานงานและการสังเคราะห์งาน รวมถึงการวางระบบ MonitoringและะEvaluation ด้วย

การปรับข้อเสนอโครงการวิจัย

A1 : ได้ แต่ต้องดำเนินการดังนี้
1) ข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยจะต้องมีข้อมูลครบองค์ประกอบสอดคล้องตามกรอบการวิจัยที่นักวิจัยเสนอขอรับสนับสนุนทุนวิจัย
2) ตัวชี้วัดจะตรงกับเป้าหมายที่วางไว้เดิม และไม่ลดลง (สามารถเพิ่มตัวชี้วัดได้ แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังคงเท่าเดิม)

A2 : สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์นั้น ทาง หน่วย บพท. จะสนับสนุนตามความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น และพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้หากในแต่ละชุดโครงการวิจัยมีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ขอให้ดำเนินการเสนองบประมาณ พร้อมกับชี้แจงความจำเป็น มาในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยก่อน เพื่อให้ทาง หน่วย บพท.พิจารณาความเหมาะสมต่อการจัดซื้อครุภัณฑ์

A3 : สนับสนุนงบค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด และทาง หน่วยบพท. จะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ

A4 : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าชุดโครงการ เนื่องจากเป็นทุนระดับสถาบันที่มีเป้าเรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของ Capacity Building ของมหาวิทยาลัยด้วย