หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
Program Management Unit on Area Based Development (PMU A)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรสาร 0 2160 5438
อีเมลสารบรรณกลาง รับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]
อีเมลติดต่อสอบถามข้อมูล : [email protected]
เว็บไซต์ : https://pmua.or.th/
Facebook : https://www.facebook.com/PMUA.THAI/
Youtube : https://www.youtube.com/@PMUA.OFFICIAL

"*" indicates required fields

หัวข้อ*