สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
Program Management Unit on Area Based Development (PMU A)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรสาร 0 2160 5438
อีเมลสารบรรณกลาง รับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]
อีเมลติดต่อสอบถามข้อมูล : [email protected]
เว็บไซต์ : https://www.nxpo.or.th/A/
Facebook : https://www.facebook.com/PMUA.THAI/

"*" indicates required fields

หัวข้อ*