การบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ของหน่วย บพท. มุ่งเน้น 2 ส่วนสำคัญ คือ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ

การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โดยมีแนวทางการสนับสนุนทุนจำแนกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะต้นน้ำ (Upstream Management)

หน่วย บพท. มีการกำหนดโจทย์วิจัยด้วยการจัดประชุมสัมมนา (Consortium) ทั้งในระดับแผนงานและกรอบการวิจัยแล้วจึงเปิดรับข้อเสนอโครงการด้วยการประกาศรับข้อเสนอโครงการและการพิจารณาเลือกนักวิจัยที่มีคุณภาพมารับทุนวิจัยกระบวนการรับโจทย์ ของหน่วย บพท. จึงเป็นการรวมความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างรอบด้าน

ระยะกลางน้ำ (Midstream Management)

หน่วย บพท. มีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการในระยะกลางน้ำ ตามกระบวนการของงวดงานและงวดเงิน ด้วยกระบวนการที่ค่อนข้างเข้มข้น ผ่านเวทีการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน รวมถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของโครงการวิจัยเพื่อกำกับและติดตามเป็นระยะๆ

ระยะปลายน้ำ (Downstream Management)

หน่วย บพท. มีกระบวนการผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะปลายน้ำ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายด้านนโยบาย เกิดการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายผลักดันสู่แผนท้องที่/ท้องถิ่น ด้านสังคม เกิดนวัตกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของคน ชุมชน ท้องถิ่น สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม นำนวัตกรรมไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งด้านวิชาการที่มีการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ทราบ

ซึ่งแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วย บพท.ทั้ง 3 ระยะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญเริ่มตั้งแต่การตั้งโจทย์วิจัย การร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมติดตาม ผนวกกับความคิดเห็นและมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการกระบวนการทำงานวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

โดยทั้งหมดนี้ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ เริ่มตั้งแต่การตั้งโจทย์วิจัย การร่วมคิดร่วมทำและร่วมติดตาม ผนวกกับความคิดเห็นและมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ กระบวนการทำงานวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่

กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วย บพท.