หน่วย บพท.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ครอบคลุมการพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ทั้งกลุ่มคนจนและครัวเรือนยากจน กลุ่มอาชีพ ที่เป็นทั้งผู้ประกอบการและแรงงาน ภาคบริการ กลุ่มชุมชน กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ผ่าน 3 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์

“ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ”

สร้างระบบค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนระดับพื้นที่ 40% ล่างสุด พัฒนาระบบส่งต่อความช่วยเหลือ และออกแบบโมเดลแก้จนระดับพื้นที่ เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพให้คนจนและครัวเรือนยากจน

ยุทธศาสตร์

“การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนทางวัฒนธรรม”

ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการบนฐานทุนวัฒนธรรมและทรัพยากรพื้นถิ่นรวมทั้งพัฒนาผู้นำชุมชนให้เกิดการยอมรับใช้นวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์

“การพัฒนาเมืองน่าอยู่และเมืองแห่งการเรียนรู้”

พัฒนาเชิงโครงสร้างและการจัดการระดับเมือง เพื่อให้เกิดกลไกการพัฒนาพื้นที่ในหน่วยงานระดับท้องถิ่น (Local Government) นำไปสู่กลไกของการลงทุน (Investment) ซึ่งจะเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อกระจายความเจริญของประเทศ

ยุทธศาสตร์

“การเสริมพลังเพื่อยกระดับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐในพื้นที่”

การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ