กรอบวิจัย “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจการผลิตปูทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างเป็นสินค้าเศรษฐกิจชนิดใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี

หัวหน้าโครงการวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร. ซุกรี หะยีสาแม สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีงบประมาณ : 2564

รายการเอกสาร
รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์Download
เอกสารนำเสนอโครงการวิจัย (PPT)Download

ชื่อโครงการวิจัย : โครงข่ายการตลาดเพื่อสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชมชนขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 : สมุทรปราการโมเดล

หัวหน้าโครงการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาชัย สุนทรอนันตชัย สังกัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปีงบประมาณ : 2564

รายการเอกสาร
รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์Download
เอกสารนำเสนอโครงการวิจัย (PPT)Download

ชื่อโครงการวิจัย : การเพิ่มศักยภาพตัวแบบเชิงธุรกิจและโครงข่ายการตลาดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจากทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

หัวหน้าโครงการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปีงบประมาณ : 2564

รายการเอกสาร
รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์Download
เอกสารนำเสนอโครงการวิจัย (PPT)Download

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาต้นแบบเชิงธุรกิจการเกษตรน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมพรีเมียม จังหวัดสระบุรี

หัวหน้าโครงการวิจัย : รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ : 2564

รายการเอกสาร
รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์Download
เอกสารนำเสนอโครงการวิจัย (PPT)Download

ชื่อโครงการวิจัย : การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย : รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปีงบประมาณ : 2564

รายการเอกสาร
รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์Download
เอกสารนำเสนอโครงการวิจัย (PPT)Download
สถิติการเข้าชม