การสร้างย่านเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 3 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A15F640003
นักวิจัย นางสุพรรณี ฉายะบุตร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุนวิจัย
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
Flagship
วันที่เริ่มต้น 21 มกราคม 2021
วันที่สิ้นสุด 20 มกราคม 2022
ระยะเวลา 1 ปี 12 เดือน
สถานที่ทำวิจัย กระบี่, กำแพงเพชร, ชลบุรี, ชัยภูมิ, เชียงราย, ตรัง, นครสวรรค์, นราธิวาส, พัทลุง, เพชรบุรี, แพร่, ยโสธร, ระยอง, ลำปาง, เลย, สตูล, สระบุรี, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, อุทัยธานี

ชื่อโครงการ

การสร้างย่านเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

คำสำคัญ

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน,สินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรม,เศรษฐกิจวัฒนธรรม,ภูมิวัฒนธรรม,การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน,การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในชุมชน

บทคัดย่อ

โครงการวิจัย “การสร้างย่านเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” (Creation of Economic District on the Basis of Community Cultural Capital to Stimulate Local Economy.) เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ระหว่าง หน่วยงานของรัฐในภูมิภาค ท้องถิ่น ชุมชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายศิลปิน ภาคเอกชน ชุมชนและสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Area–based Development) ให้เกิดการทำงานบูรณาการ เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ย่านทางวัฒนธรรม (Cultural District Space) ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม (Cultural Entrepreneur) และวิสาหกิจทางวัฒนธรรม (Cultural Enterprise) ในชุมชน แปลงทุนทางวัฒนธรรมสู่สินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมีเป้าหมายที่ดำเนินงานใน 18 พื้นที่ย่าน โครงการวิจัย “การสร้างย่านเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” เพื่อยกระดับมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการบนฐานทุนวัฒนธรรมด้วยคุณค่าอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และพัฒนาการเป็นย่านวัฒนธรรมของเมือง ตลอดจนศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ใน 18 พื้นที่ ประกอบด้วย (1) พื้นที่ทางวัฒนธรรมวิถีไทลื้อและการขับเคลื่อนประชาคมทางวัฒนธรรมผ่านกลไกของรัฐบาลกลางและท้องถิ่น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (2) การขับเคลื่อนพื้นที่พหุวัฒนธรรมด้วยประชาคมทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (3) การพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจวัฒนธรรมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (4) การพัฒนาเมืองด้วยวิถีพหุวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (5) การเปิดพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมการดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน เพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี (6) การพัฒนาพื้นที่วิถีชุมชนอาหารริมทางและการละเล่นพื้นบ้านด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (7) พื้นที่วิถีพหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (8) พื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเกาะสีชังด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดชลบุรี (9) การฟื้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่พหุวัฒนธรรมกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร (10) พื้นที่ทางวัฒนธรรมการผลิตผ้าทอมือย้อมครามและสีธรรมชาติสู่สากล จังหวัดสกลนคร (11) การฟื้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนย่านเมืองเก่าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (12) การพัฒนาพื้นที่ภูมิวัฒนธรรมด้วยทุนทางวัฒนธรรมเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (13) การพัฒนาเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (14) การฟื้นทุนทางวัฒนธรรมริมโขงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (15) ชุมทางผลิตภัณฑ์สินค้าเชิงวัฒนธรรมภาคใต้ เพื่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (16) การสร้างพื้นที่เศรษฐกิจทางวัฒนธรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (17) พื้นที่พหุวัฒนธรรมกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองยะลา จังหวัดยะลา และ (18) การฟื้นทุนทางวัฒนธรรมการค้าชุมชนดั้งเดิม เพื่อการพัฒนาเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Title

Creation of Economic District on the Basis of Community Cultural Capital to Stimulate Local Economy

Keywords

Community Cultural,Cultural Goods and Services,Cultural Economy,Cultural Landsecpe,Community Economic Development,Cicular Flow of Community Economy

Abstract

สำหรับสมาชิกเท่านั้น