การประสานงานจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองปี 2564

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 4 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A15M640142
นักวิจัย นายเกียรติศักดิ์ พาชิยานุกูล
หน่วยงาน
ทุนวิจัย
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
Flagship
วันที่เริ่มต้น 1 กรกฎาคม 2021
วันที่สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2022
ระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน
สถานที่ทำวิจัย กระบี่, กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, เชียงราย, เชียงใหม่, นครปฐม, นครราชสีมา, นนทบุรี, น่าน, บุรีรัมย์, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, ภูเก็ต, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยะลา, ร้อยเอ็ด, ระยอง, ราชบุรี, ลำปาง, เลย, สกลนคร, สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สระบุรี, สุราษฎร์ธานี, หนองคาย, อุดรธานี, อุบลราชธานี

ชื่อโครงการ

การประสานงานจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองปี 2564

คำสำคัญ

ประสานงาน,การจัดการงานวิจัย,นวัตกรรมพัฒนาเมือง,การประสานงานเชิงพื้นที่

บทคัดย่อ

โครงการ “ประสานงานจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองปี 2564” ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ดังนี้ 1) การสนับสนุนและประสานงานกับชุดโครงการวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ให้มีการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด 2) การประสานงาน ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติตลอดทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และจัดการประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแต่ละระยะ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง ในการดำเนินการของโครงการวิจัย 3) การสนับสนุนการทำงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ รวมถึงผลที่ได้จากโครงการวิจัย และ 4) การผลักดันและสนับสนุนผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยการเผยแพร่ข้อมูล ผลที่ได้จากโครงการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการสื่อสารสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ผลการศึกษา พบว่า การสนับสนุนและประสานงานกับชุดโครงการวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้มีการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด และการประสานงาน ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ตั้งแต่ขั้นตอนต้นน้ำ คือ กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการ การปรับข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้หน่วย บพท. ออกสัญญา ขั้นตอนกลางน้ำ คือ การติดตามความก้าวหน้า ลงพื้นที่ เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อไปให้คำปรึกษาและตรวจเยี่ยมนักวิจัย พร้อมประเมินผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย สุดท้ายขั้นตอนปลายน้ำ คือ การจัดการประชุมนำเสนอ (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส่งข้อเสนอแนะให้นักวิจัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ จัดทำเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งให้หน่วย บพท. ดำเนินการอนุมัติปิดโครงการ โดยในปีงบประมาณ 2564 มีการอนุมัติทุนวิจัย จำนวน 47 ชุดโครงการ ประกอบด้วย กรอบวิจัย Green city จำนวน 9 โครงการ กรอบวิจัย Learning city จำนวน 20 โครงการ และโครงการทาบทามนักวิจัยที่มีคุณภาพ จำนวน 18 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 111,102,200 บาท ผลการดำเนินงานกรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว” (Green City) จำนวน 9 โครงการ พบว่า ระหว่างการดำเนินการ ติดตาม ประสานงาน และการประเมินโครงการวิจัยเป็นระยะ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงพื้นที่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการจัดการห่วงโซ่การผลิตและการบริโภคของนิเวศเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงบรรยายพิเศษ กับ อบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งช่วงอบรมเชิงปฏิบัติการได้เป็นกลุ่มชุดโครงการวิจัย ออกเป็น 3 กลุ่ม แล้ว วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ อีกทั้งก่อให้เกิดการสร้างระบบนิเวศด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ส่วนผลการประเมินโครงการวิจัยเพื่อให้ตอบตามเป้าหมายของกรอบการวิจัย พบว่า โครงการวิจัยส่วนใหญ่ที่มีความชัดเจนอยู่ 4 ด้าน คือ 1.การทำให้มีพื้นที่เกษตรในเมืองเพิ่มขึ้น 2. มีการนำมาตรฐานทางการเกษตรมาใช้ 3. การนำเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการดำเนินการ และ 4. ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้ง 9 โครงการมีผลการดำเนินการชัดเจน แต่ก็มีบางโครงการที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินจากผลการดำเนินงาน รวมทั้งผลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ตอบตามเป้าหมายของ “กรอบวิจัยการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” จำนวน 20 ชุดโครงการ พบว่า ทั้ง 20 ชุดโครงการ มีผลการดำเนินการที่ชัดเจนในกลไกการศึกษาท้องถิ่น ( Local study) และกลไกความร่วมมือระดับเมือง (Local Collaboration) กับเครือข่ายต่าง ๆ แต่ก็ยังมีจุดที่ต้องเพิ่มเติมแต่ละโครงการ ส่วนอีก 2 เป้าหมาย ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่จะได้ คือ การเตรียม/ออกแบบ พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space and Urban Design) และข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาต่อหน่วยงานในพื้นที่ ยังไม่มีความชัดเจนนัก ผลการดำเนินการโครงการทาบทามนักวิจัยที่มีคุณภาพเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน 18 โครงการ ตั้งแต่การประชุมหารือเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับนักวิจัย และจัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ พบว่า ทั้ง 18 โครงการ ที่ตอบตาม OKRs ของโปรแกรม มากที่สุด คือ KR4.15.1 เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเป็น Smart city ในภูมิภาค 30 เมือง โดยมีแผนการสร้างงานในเขตเมืองหลักและเมืองโดยรอบ และมีกลุ่ม 10 เมืองเด่น จำนวน 12 โครงการ นอกจากนี้ ผลการประเมินทั้ง 47 โครงการ ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ (OKRs) ของโปรแกรม 15 ตามสามยุทธศาสตร์หลักเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ และสี่กลไกการพัฒนาเมืองที่จะนำไปสู่การพัฒนาบริการสาธารณะของเมืองหรือการแก้ปัญหาของเมือง (Urban Solution) พบว่า ชุดโครงการวิจัยทั้ง 47 ชุดโครงการ มีการดำเนินการขับเคลื่อนตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKRs) โปรแกรม 15 ตามสามยุทธศาสตร์หลักเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ และสี่กลไกการพัฒนาเมืองที่จะนำไปสู่การพัฒนาบริการสาธารณะของเมืองหรือการแก้ปัญหาของเมือง (Urban Solution) โดยการตอบตาม OKRs โปรแกรมที่ 15 มากที่สุด คือ KR4.15.3 กลไกพัฒนาพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 41 โครงการ ในขณะที่ KR4.15.4 รูปแบบความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็น KR ทางอ้อม ซึ่งยังไม่มีโครงการที่ได้รับทุนเพื่อตอบ KR นี้ ส่วนการตอบตามสามยุทธศาสตร์หลักเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำแต่ละยุทธศาสตร์ มากที่สุด คือ (S3) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองสู่ศูนย์เศรษฐกิจ จำนวน 47 โครงการ รองลงมา คือ (S1) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 25 โครงการ และ น้อยที่สุด คือ S2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเดินทางในเมือง จำนวน 2 โครงการ สำหรับการตอบตามสี่กลไกการพัฒนาเมือง ที่นำไปสู่การพัฒนาบริการสาธารณะของเมืองหรือการแก้ปัญหาของเมือง (Urban Solution) มากที่สุด คือ (M1) กลไกการพัฒนาความร่วมมือทางสังคมของเมือง จำนวน 46 โครงการ รองลงมา คือ (M2) กลไกด้านการพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ จำนวน 26 โครงการ ตอบ (M4) กลไกด้านนโยบายและแผนพัฒนาเมือง จำนวน 10 โครงการ และ น้อยที่สุด คือ กลไก (M3) กลไกด้านการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและทุน จำนวน 4 โครงการ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ฐานข้อมูลนักวิจัยจากจำนวนชุดโครงการวิจัย 47 ชุดโครงการจาก 3 กรอบการวิจัย ก่อให้เกิดนักวิจัย จำนวน 446 คน และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ตอบเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญของโปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ แผนงาน “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ปีงบประมาณ 2564 โครงการประสานงานฯ ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น จำนวน 29 ท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญแต่ละกรอบวิจัยแตกต่างไปตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผลการสนับสนุนการทำงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการสนับสนุนชุดโครงการวิจัย การเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยจากโครงการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสื่อสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม พบว่า การดำเนินการในการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามโครงการวิจัย ที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุดโครงการวิจัย และกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยของ บพท. โดยมีโครงการประสานงานฯ ช่วยขับเคลื่อน มีกิจกรรมที่เข้าร่วมและดำเนินการจัดขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้โครงการวิจัยมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ รวมกิจกรรมที่ดำเนินไปแล้วตลอดระยะเวลาของโครงการ จำนวน 149 กิจกรรม ทั้งกิจกรรมทางออนไลน์ และกิจกรรมการลงพื้นที่ภายในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย สกลนคร นครราชสีมา เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา นครสวรรค์ ภูเก็ต กระบี่ สงขลา พัทลุง ยะลา และปัตตานี การเผยแพร่ข่าวสารของผลการดำเนินการชุดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 ผ่านเพจการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ ซึ่งเป็นเพจใน Facebook โดยมีการนำเสนอกิจกรรม และบทความข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการของชุดโครงการวิจัย รวมไปถึงกิจกรรมและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ บพท. มีการเผยแพร่ข่าวสารทั้งสิ้น จำนวน 255 ลิงค์ข่าว ในส่วนของระบบการจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนงานของ บพท. ด้วย Notion Software พบว่า โครงการประสานงานจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมือง (RDC) ได้ใช้ระบบ Notion ในการบริหารจัดการและเก็บข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเป็นระบบการทำงานระหว่างหน่วย บพท. และ RDC เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงานเพื่อประโยชน์ในการให้ได้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานระหว่าง RDC และ บพท. ซึ่งประโยชน์ของระบบ Notion คือ เป็นระบบจัดเก็บฐานข้อมูล เป็น Software ที่สามารถใช้ได้ทั้งผ่าน Web Browser, Desktop App (Mac & Windows) และ Mobile App (iOS & Android) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดเก็บ นำเสนอ นัดหมาย วางแผนการดำเนินการ ค้นหาข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลได้ และในส่วนที่ RDC และ บพท. ใช้ระบบ Notion คือ การใช้ระบบ Notion ในการประสานงาน การจัดส่งงาน การจดบันทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล จัดการข้อมูล แชร์ข้อมูล เป็นการทำงานแบบออนไลน์ การตอบโต้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถเห็นภาพรวมการทำงานชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ต้องจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล และง่ายต่อการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานต่อ โดยบัญชีที่สมัครใช้งานจะทำหน้าที่เป็น all-in-one workspace ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันหลาย ๆ User ได้ โดยไม่ต้องเปิดไฟล์เอกสารจำนวนมากเพื่อดูภาพรวมของการทำงาน สำหรับกิจกรรมงานสำคัญที่ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการของ บพท. ประกอบด้วย 1. การจัดเสวนาวิชาการ Bangkok City Talk 2021 Bangkok Conference on Academic Argument อนาคต: กรุงเทพจะเป็นของใคร จัดระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร และ 2. การจัดเสวนาการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ และนิทรรศการแสดงผลงานโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สวนเสียงไผ่ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ โครงการประสานงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาโจทย์การวิจัยในด้านต่าง ๆ โดยเป็นโครงการที่ทาบทามนักวิจัยที่มีคุณภาพที่ตอบตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ โปรแกรม 15 และสามยุทธศาสตร์ สี่กลไกการพัฒนาเมือง จนได้ร่างข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 โครงการ

Title

Project of Coordinate Research Management and Innovation for Urban Development

Keywords

Community Cultural,Cultural Goods and Serveices,Cultural Economy,Cultural Landscape,Community Economic Development,Circular Flow of Community Economy

Abstract

Project of Coordinate Research Management and Innovation for Urban Development 2021 under the support of research funding from Program Management Unit on Area Based Development (PMU A) Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council fiscal year 2021, the specific objectives are as follows: 1) supporting and coordinating with research programs for developing research proposals that there are implementation based on the specified goals 2) coordination, monitor support the research projects throughout upstream, midstream and downstream, and hold meetings to present research progress reports for each phase, which consists of specialist, researchers and people who are involved in providing recommendations and guidelines for the research projects implementation 3) supporting the work of Program Management Unit on Area Based Development (PMU A) for collecting data and analyzing knowledge management related to urban development and synthesize the information obtained including the results from research projects and 4) pushing and supporting the results of Area Based research that will benefit the country by distribute information on the results of research projects that are useful for the tangible public communication. The results revealed that supporting and coordinating with the research programs to develop research proposals in order to achieve the set goals and coordination monitor and support the approved research project. Start from the upstream phase is the consideration process research proposals, organize a forum to consider research proposals, research proposal revision and submit final research proposals to the Program Management Unit on Area Based Development (PMU A) to sign a contract. The midstream phase is monitoring progress, field visits, inviting experts to consult and visit researchers and evaluate the performance of the research programs. Finally, the downstream phase is organizing a meeting to present (draft) the final report and submit recommendations to researchers for revisions based on expert recommendations. Prepare a final report and send to PMU A for approval to close the project. For fiscal year 2021, 47 research projects were approved consists of 9 Green city research frameworks, 20 Learning city research frameworks, and 18 offer projects for quality researchers with a total budget of 111,102,200 baht. The results of Green City research framework of 9 projects showed that during the implementation, monitoring, coordination and evaluation of research projects by organizing a forum for exchanging knowledge, field visits, workshops “Upgrading the production and consumption chain management of the green economies to create a new economic base amid changes” divided into 2 sessions: a special lecture session and a workshop. For the workshop session, the research project was divided into 3 groups and analyzed the problems, threats and solutions in conducting research to achieving the goals both upstream, midstream and downstream. It also contributes to the creation of a research ecosystem and a network to exchange knowledge in research. As for the results of the research project evaluation to respond to the goals of the research framework, it was found that most of the research projects were clear in 4 areas: 1. Increase urban farming area 2. Adopt agricultural standards 3. Adopt new technologies, innovations or knowledge in the implementation of the operation; and 4. The creation of more cooperation networks, in which all 9 projects have clear results. But there are some projects that need to be amended according to the recommendations of experts. The evaluation results from operating results as well as the results of organizing a forum to exchange learning to achieve the goals of “Learning City Development Research Framework”, 20 research programs found that all 20 projects had clear results in the Local study and the Local Collaboration with networks, but there are still points that need to be added to each project. The other two goals, which are the final goals to be achieved, are preparation/design Learning Space and Urban Design and the proposed policy for the preparation of development plans to local agencies, its still unclear. The results of the offer projects for specialist quality researchers of 18 projects, start from meetings to develop research problems with researchers and a meeting to consider research proposals by experts to make recommendations. It was shown that the 18 projects that answered to the programs OKRs the most is KR4.15.1, a livable and smart city center in the region of 30 cities, with plans to create jobs in the main city and surrounding cities and have a group of 10 prominent cities, totaling 12 projects. In addition, the evaluation results of 47 projects based on goals and Objectives and Key Results (OKRs) of Program 15 based on three key strategies to promote economic and reduce inequality and the four urban development mechanisms leading to the development of city public services or urban solution revealed that all 47 research projects were driven by key objectives and Objectives and Key Results (OKRs) Program 15 follows three key strategies to promote economic and reduce inequality and the four urban development mechanisms leading to the development of city public services or urban solution. The highest answer according to OKRs’s Program 15 is KR4.15.3, the mechanism for area development and local government organization, 41 project, while KR4.15.4 model of cooperation between border provinces connected with neighboring countries in economic and cultural terms is indirect KR, there are no projects funded to answer this KR. The answers based on the three main strategies to promote economic and reduce inequality in each strategy, the most was (S3) strategy for developing urban-to-economic centers with 47 projects, followed by (S1) strategy for housing development, 25 Project and the least was (S2) strategy for urban travel development, 2 projects. For the answer based on the four urban development mechanisms that lead to the development of city public services or urban solution, the most was (M1) Urbans Social Cooperation Development Mechanism, 46 projects, followed by (M2) Mechanism for Development of Information and Knowledge, with 26 projects, and (M4) Mechanism for Policy and Urban Development Plan, with 10 projects, and the lowest was Mechanism (M3), Mechanism for Development of Financial and Capital Tools 4 projects. In addition, the result also found that database of researchers from 47 research projects from 3 research frameworks, creating 446 researchers and a database of experts to answer the goals and Objectives and Key Results (OKRs) of the program 15 livable cities and decentralized civilization, roadmap “Urban Development and New Growth Mechanisms” fiscal year 2021, the Project of Coordinate invited 29 experts to be a committee of experts, each research framework differing according to their specific expertise. Outputs of supporting the implementation of the Program Management Unit on Area Based Development (PMU A) to supporting research projects, disseminating research data from research projects that are useful to the public media in a concrete way found that implementation of extension, support and monitor research projects that carry out the activities of research programs and activities that organized to support research projects of PMU A with the Project of Coordinate help drive, there are activities that have been participated and carried out to create a learning process for quality research projects and can be used for the benefit of the area. Total activities that have been carried out throughout the project period, totaling 149 activities, including online activities and visiting areas activities within Bangkok and other provinces, including Kalasin, Khon Kaen, Loei, Sakon Nakhon, Nakhon Ratchasima, Chiang Rai, Chiang Mai, Lampang, Phayao, Nakhon Sawan, Phuket, Krabi, Songkhla, Phatthalung, Yala and Pattani. Publication of news of the research results for the Fiscal Year 2021 through the Urban Development and New Growth Mechanisms page which is a Facebook page with an event presentation and news articles about the operation of the research programs including activities and Press Release of PMU A from July 1, 2021 – March 16, 2022, 255 news links were published. The system for creating a database supporting the work of PMU A with Notion Software, it was found that the Research Development Coordinator (RDC) has used the Notion system to manage and collect various operational data, which is a system of work between PMU A and RDC to define roles, scope of responsibility and assignment of tasks for the benefit of obtaining efficiency and effectiveness between PMU A and RDC. The advantage of Notion system is that it is a database storage system and is a software that can be used through both Web Browser, Desktop App (Mac & Windows) and Mobile App (iOS & Android). It is designed to help you store, present, make appointments, planning operations, searching for information and linking information. In the part where RDC and PMU A use the Notion system is the use of the Notion system for coordination, job delivery, data recording, data storage, manage data and share data, which is working online, the real-time interactions allow for a clearer overview of the workflow. Data must be stored in a systematic way, easy to find and easy to use that information. The signed-up account is function as an all-in-one workspace where multiple users can collaborate without having to open many documents to get an overview of their work. The important activities that have supported PMU As operations include: 1. Bangkok City Talk 2021 Bangkok Conference on Academic Argument Forum, topic “in the future: Who will Bangkok belong to?” 21-23 December 2021 at Ballroom 2, Sofitel Bangkok Sukhumvit Hotel and 2. Urban Development and New Growth Mechanisms Forum and an exhibition showing the results of research projects under the plan “City Development and New Growth Mechanisms” on February 21, 2022, at 9:00 a.m. – 3:00 p.m. at Bamboo Whisper Garden, Bangkok. In addition, the Project of Coordinate participated in meetings with experts and relevant agencies to come up with guidelines for the development of research problems in various fields which is project that recruited quality researchers who meet targets and Objectives and Key Results (OKRs) of programs 15 and three strategies, four Urban Development Mechanisms to draft research proposals in fiscal year 2022 total 10 projects.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น