โครงการศึกษาบทบาท ศักยภาพ และพัฒนาดัชนีชี้วัดการขับเคลื่อนเมืองการเรียนรู้แห่งอนาคต

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 44 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A15F630047
นักวิจัย ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุนวิจัย โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนงานหลัก พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
Flagship FS 22: Education Sandbox (พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2020
วันที่สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2021
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย กรุงเทพมหานคร, นครสวรรค์

ชื่อโครงการ

โครงการศึกษาบทบาท ศักยภาพ และพัฒนาดัชนีชี้วัดการขับเคลื่อนเมืองการเรียนรู้แห่งอนาคต

คำสำคัญ

เมืองแห่งการเรียนรู้,การเรียนรู้แห่งอนาคต,การเรียนรู้ตลอดชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการศึกษาบทบาท ศักยภาพ และพัฒนาดัชนีชี้วัดการขับเคลื่อนเมืองการเรียนรู้แห่งอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ของประเทศไทย วิเคราะห์บทบาทและศักยภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัย โอกาส ข้อจำกัดการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ ต่อยอดสู่การสร้างตัวชี้วัด และประเมินศักยภาพในการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ และจัดทำข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ ในการดำเนินการของโครงการฯ ได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม จากการศึกษา พบว่า ประเทศไทย มีข้อจำกัดและความท้าทายทั้งจากกระบวนทัศน์และโครงสร้างเชิงสถาบัน โดยที่การเรียนรู้นั้นยังค่อนข้างฝังแน่นอยู่ในระบบการศึกษา รวมทั้งโครงสร้างการบริหารจัดการส่วนราชการที่อยู่ในลักษณะรวมศูนย์และทับซ้อน ตลอดจนการพัฒนาเมืองที่มักอยู่บนฐานพันธกิจขององค์กรหรือของโครงการ ไม่ใช่บนฐานความรู้ ทั้งนี้ จากการศึกษาพื้นที่นำร่องกรุงเทพมหานคร บริบทย่านกะดีจีน- คลองสาน-เจริญกรุง-บางรัก และเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งเป็นภาพแทนของเมืองในประเทศที่มีขนาดและโครงสร้างการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน คณะวิจัยจึงมีข้อเสนอในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาต่อจากนี้ ให้มีการสอดแทรกกระบวนการสร้างฐานความรู้ให้พื้นที่และคนในพื้นที่ร่วมกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีอยู่ ดำเนินงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นองคาพยพ ผลักดันให้เกิดการจัดการ องค์ความรู้จากโครงการสู่พื้นที่และคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการปรับกระบวนทัศน์การดำเนินงานและเป้าหมายร่วมเพียงเล็กน้อย ก็จะสามารถดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบนฐานความรู้ มากกว่าการพัฒนาบนฐานพันธกิจหรือเป้าหมายโครงการ ซึ่งเป็นการสร้างฐานความรู้ให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการนั้น เกิดความต่อเนื่องการพัฒนาในระยะยาว อันจะเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาเชิงพื้นที่และนิเวศของการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ต่อไป

Title

The Future of Learning Cities

Keywords

Learning City,Future Learning,Life-long Learning

Abstract

The project to study roles, potential, and development of indicators for advocating learning cities of the future has the objective to study the situation of readiness for advancing the concept of the learning city in urban areas of Thailand. The project also analyzes the role and potential of agencies involved in advocating for the learning city, as well as analyzing factors, opportunities, and limitations in the advocacy effort. The project continues to create indicators and assess the potential to promote the learning city concept, and develop proposals for advancing the concept through applied research methodology and a participatory process. Studies have shown that Thailand has limitations and challenges in terms of both the development paradigm and institutional structures. What is more, a conservative style of learning is still quite ingrained in the education system. The administrative structure of government agencies is often centralized and have overlapping portfolios. Urban development programs are often based on the mission of the host organization and not based on knowledge. The areas of the Kadeejeen – Khlong San – Charoen Krung – Bang Rak in Bangkok, and the Municipality of Nakorn Sawan Province are representations of urban areas of different size and administrative structures. Therefore, the research team proposes to intervene in the process by creating a knowledge base for the area and local people in conjunction with existing development projects, and implementing an integrated operation across all sectors to create a turbocharged engine. The project will advance knowledge management from the project resources to the target area and home communities. This is a minor adjustment to the traditional operational paradigm. The shift is toward spatial development work that promotes knowledge-based programming rather than implementation based on a host organization’s mission. This project aims to create a knowledge base for continuity of long-term development. If successful, this project will be an important contribution to the sustainability of spatial and ecological development of a learning city in the future.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น