การวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีจังหวัดศรีสะเกษ

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 51 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A14F640100
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหัสา พลนิล
หน่วยงาน งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ทุนวิจัย การวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีจังหวัดศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
Flagship
วันที่เริ่มต้น 1 มิถุนายน 2021
วันที่สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2022
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย ศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ

การวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีจังหวัดศรีสะเกษ

คำสำคัญ

ความยากจน,ระบบฐานข้อมูล,นวัตกรรม,นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์การศึกษา

1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบและกลไกในการค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนที่ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพครบทั้ง 100% ในระดับอำเภอ
2) เพื่อวิเคราะห์ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนในระดับพื้นที่และประสิทธิภาพของระบบและกลไก การส่งต่อความช่วยเหลือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
3) เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เป็นโมเดลแก้จน
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจัดเวทีค้นหาสอบทานระบุคนจนเป้าหมาย เวทีสังเคราะห์ข้อมูล ค้นหาทางออกการแก้ไขปัญหาร่วมกับพื้นที่

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน 5 ด้าน ผลการจากพัฒนานวัตกรรมแก้จน 4 โครงการ (OM) สรุปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ว่า WaTTANA Model มี 6 ขั้นตอน ดำเนินการ ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 Wa : การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Working with area & Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 T : การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Targeting the information)
ขั้นตอนที่ 3 T : การนำข้อมูลจากทุกตำบลเชื่อมโยงมาที่เป็นฐานข้อมูลระดับอำเภอ (Tackling the database)
ขั้นตอนที่ 4 A : การบูรณาการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ระดับจังหวัด (Applying the knowledge)
ขั้นตอนที่ 5 N : การนำแผนในขั้นตอนที่ 4 ลงสู่การปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมาย (Nourishing the target group)
ขั้นตอนที่ 6 A : การทวนสอบข้อมูล (Approving the process) คำสำคัญ : ความยากจน, ระบบฐานข้อมูล, นวัตกรรม, นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน

Title

Research and innovation to develop information systems, to solve the Problem of complete and precise poverty in Sisaket Province

Keywords

Poverty,Database System,Innovention,Poverty reduction policy

Abstract

This study aimed

1) to investigate an efficiency of system and mechanism for reviewing the poor households data with 100% completion at the district level
2) to analyze the poor household information system at the area level, as well as the efficiency of the system and mechanism including assistance transferring to related organizations
3) to develop a model area for solving poverty in order to put forward the model for poverty alleviation.

Qualitative research methodology was applied by organizing a platform to identify the target or the poor data; arranging a synthesis platform to look for a solution to the problem, together with the area. Accordingly, quantitative research methodology was used for collecting basic household data in 5 areas. The results of the innovative model to alleviate poverty in 4 projects (OM) could be summarized as guidelines for solving poverty problems in Sisaket Province. This concept was entitled the WaTTANA Model consisting of 6 steps as follows:

1. Wa (Working with area & Analysis)
2. T (Targeting the information): this step was done for recording the poor information to the system
3. T (Tackling the database): this step aimed at combining information from every district
4. A (Applying the knowledge): this step was directed to create provincial plan
5. N (Nourishing the target group): this was done by implementing the prior plan to the target group and
6. A (Approving the process): this last step was done to evaluate the appropriateness of all previous steps. Keyword : Poverty, Database System, Innovation, Poverty reduction policy E-mail address : [email protected], [email protected]

สำหรับสมาชิกเท่านั้น