งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 12 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A14F640070
นักวิจัย นางเกสรี ลัดเลีย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
Flagship
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2021
วันที่สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2022
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย ยะลา

ชื่อโครงการ

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา

คำสำคัญ

ความยากจน,การพัฒนาเชิงพื้นที่

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา” มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการสร้างระบบและกลไกการแก้ปัญหาความยากจนระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและสอบทานคนจนกลุ่มเป้าหมายที่กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างแม่นยำ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุความยากจนของกลุ่มเป้าหมายจังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาโมเดลและรูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา โดยมีผลผลิตสำคัญ คือ

1) มีคณะบุคคลหรือกลไกในการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนในระดับจังหวัดและระดับตำบล
2) มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 23 หน่วยงานในจังหวัดยะลา
3) ได้ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนในระดับพื้นที่จากการวิเคราะห์ทุนทั้ง 5 ด้าน
4) ได้ค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจน จำนวน 10,510 ครัวเรือน หรือ 41,086 คน
5) ได้ระบบและกลไกการส่งต่อความช่วยเหลือของจังหวัดยะลาผ่านกลไกระดับตำบลจังหวัด
6) ส่งต่อความช่วยเหลือหรือได้รับการพัฒนาอาชีพร้อยละ 12.46 หรือ 116 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 931 ครัวเรือน และ
7) มีนวัตกรรมแก้จนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย 3 นวัตกรรม

ผลลัพธ์สำคัญ คือ การนำข้อค้นพบนวัตกรรมแก้จน นวัตกรรมการส่งต่อและ นวัตกรรมการทำงานในพื้นที่ที่เป็นบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมพหุภาษาไปประยุกต์แก้ปัญหาในพื้นที่อื่นและนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำไปใช้แก้ปัญหาความยากจนของจังหวัดยะลา และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คือ จังหวัดยะลาได้รับการแก้ปัญหาความยากจนทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Title

Research and Innovation for Comprehensive and Accurate Solution of Poverty, Yala Province

Keywords

Prosonalize Poverty Alleviation,Area-based Development

Abstract

The research project “Research and Innovation for Comprehensive and Accurate Poverty Problem-Solving in Yala Province” aims to develop a system and mechanism for attempting to resolve local concerns with poverty that is connected to the Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovations comprehensive and accurate poverty alleviation platform. This study intends to precisely determine and examine the target population of poor individuals dispersed throughout Yala Province, to investigate the factors that contribute to their poverty in Yala, to develop a model and assess a poverty alleviation model, and to provide thorough and precise policy recommendations on poverty alleviation in Yala Province. The key outputs are:

1) a group of individuals or practical solutions for addressing poverty issues at the provincial and sub-district levels; and
2) a memorandum of cooperation among 23 network partners in Yala Province;
3) The analysis of all 5 characteristics results in the establishment of a database system for low-income households;
4) the information on the poor, which comprises 10,510 households and 41,086 people;
5) a system and mechanism for referring to Yalas assistance through the provincial mechanism;
6) career development assistance for 12.46 percent of households, or 116 out of 931; and
7) an innovation that is a best practice that is consistent with the context of the target group with three innovations.

The main outcome is the application of innovation findings, the advancement of innovative work in the context of a multicultural, multilingual society to address issues in other areas, and the application of policy recommendations for thorough and accurate poverty alleviation to address issues with poverty in Yala Province. And the effect that will take place is that Yala Province has been resolving issues with poverty, allowing people to live better lives and have a higher quality of life.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น