การจัดทำวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 14-15 และหนุนเสริมงาน บพท. เผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติ

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 1 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A13G640153
นักวิจัย ผศ. เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทุนวิจัย
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Flagship
วันที่เริ่มต้น 1 กันยายน 2021
วันที่สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2023
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ

การจัดทำวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 14-15 และหนุนเสริมงาน บพท. เผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติ

คำสำคัญ

วารสาร,ฐานข้อมูล,ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย,บทความวิจัย

บทคัดย่อ

โครงการ การจัดทำวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ และหนุนเสริมงาน บพท. เผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติ ได้สานต่อ วารสารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่เป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคน ชุมชน หรือท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า บนฐานความรู้ที่ได้สร้างขึ้นอย่างจำเพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน ในการดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ได้เผยแพร่วารสารราย 3 เดือน จำนวน 8 เล่ม เป็นบทความรับเชิญ 1 เรื่อง และบทความวิจัย 47 เรื่อง จากต้นฉบับบทความ เรื่อง ส่งให้วารสารพิจารณาตีพิมพ์ ผลงานวิจัยเชิงพื้นที่และวิชาการรับใช้สังคมเหล่านี้แสดงถึงความหลากหลายของสถาบันที่นักวิจัยเจ้าของผลงานเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น เมื่อจำแนกตามสังกัดของผู้เขียนที่ส่งบทความ ในจำนวน 47 บทความที่ผ่านการพิจารณาเผยแพร่ มีจำนวน 28 สถาบัน นอกจากงานจากมหาวิทยาลัยของรัฐแล้วยังมี สถาบันการศึกษาเอกชน วิทยาลัย และโรงพยาบาล ประเด็นที่น่าสังเกต คือ บทความบางส่วนมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายชุมชน มีชื่อเป็นผู้เขียนร่วม แสดงถึงการร่วมงานวิชาการตลอดกระบวนการเป็นเนื้อเดียว บทความที่เผยแพร่ยังบ่งชี้ถึงการกระจายของงานในภูมิภาคต่างๆ และความหลากหลายของศาสตร์ เมื่อจำแนกตามภาค ภาคที่สูงสุด คือ ภาคเหนือ 18 เรื่อง เมื่อจำแนกตามศาสตร์แบ่งได้เป็น 6 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) เกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 22 บทความ 2) ท่องเที่ยวชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 13 บทความ 3) สุขภาพและสุขภาวะชุมชน 4 บทความ 4) วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน 5 บทความ 5) การศึกษา 1 บทความ และ 6) สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน 2 บทความ ปัจจุบันวารสาร ดำเนินการบนระบบ และได้รับการจัดอยู่ในกลุ่ม ของฐานข้อมูล การนำงานวิจัยเชิงพื้นที่และวิชาการรับใช้สังคมเผยแพร่ในรูปแบบบทความในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีส่วนสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. สร้างทางเลือกให้อาจารย์สามารถยื่นขอกำหนดตำแหน่ง แบบปกติโดยใช้บทความจากวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ( กลุ่ม หรือ แบบรับใช้สังคม โดยจัดทำเอกสารตามการเขียนงานวิชาการรับใช้สังคม ของ ก.พ.อ. ซึ่งสามารถฝึกฝนและศึกษาตัวอย่างได้จากวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ นอกจากนี้วารสารได้มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสการต่อยอดการใช้ประโยชน์ จากการนำองค์ความรู้ หรือ รูปแบบการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ ไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเป็นกระแสที่ได้รับการส่งเสริมและเป็นที่สนใจมากขึ้นไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทย ในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา มีการสนับสนุนบทความจากแหล่งทุนท้าทายไทย และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่มีความพร้อม ไปเผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามฐานข้อมูล มีบทความที่สมัครเข้าร่วม 12 บทความ และ ส่งบทความไปยังวารสารนานาชาติตามฐานข้อมูล จำนวน 7 บทความ และวารสารได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล ปี ค.ศ. 2023-2025” โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ และอยู่ระหว่างดำเนินการและปรับปรุงวารสารเพื่อให้พร้อมกับการส่งวารสารเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมวารสารเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572 ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 นี้

Title

Keywords

Journal,Scopus Database,Thai-Journal Citation Index,Research Article,Area Based Development

Abstract

สำหรับสมาชิกเท่านั้น