การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 20 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A14F640066
นักวิจัย รศ.ดร. สมัคร แก้วสุกแสง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
Flagship
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2021
วันที่สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2022
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย พัทลุง

ชื่อโครงการ

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง

คำสำคัญ

ความยากจน,นวัตกรรม,ทุนมนุษย์,ฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืนจังหวัดพัทลุง โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกับ 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์คือ

1) เพื่อพัฒนาระบบค้นหาและสอบทานเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ (Personalize Poverty Alleviation) โดยอาศัยระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่คนจนที่เชื่อมต่อกับระบบความช่วยเหลือภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมในจังหวัดพัทลุง
2) พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนจากการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต
3) วิเคราะห์รูปแบบของปัญหาคนจนกลุ่มเป้าหมายและนำไปสู่การสร้างโมเดลความช่วยเหลือคนจน อย่างเบ็ดเสร็จ แม่นยำและยั่งยืน
4) พัฒนาโมเดลแก้จน การจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในคนจนกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดพัทลุง
5) สังเคราะห์ภาพรวมและจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเชื่อมโยงกับแผนจังหวัดพัทลุงและนำเข้าสู่การขับเคลื่อนเป็นการพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง

ผลการค้นหาและสอบทานคนจนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจากรายชื่อคนจนตั้งต้นฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) จำนวน 13,902 ครัวเรือน คณะทีมวิจัยได้ขับเคลื่อนขบวนการค้นหาและสอบทานคนจนและครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่ด้วยการสร้างกลไกการทำงานตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน จนสามารถค้นหาได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ คิดเป็น 100% ของพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยจากรายชื่อตั้งต้นของฐานข้อมูล TPMAP สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวน 9,704 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 68 ร่วมกับการเก็บข้อมูลครัวเรือนรายใหม่ (Add on) ที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล TPMAP จำนวน 4,508 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 32 รวมข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนแล้วจำนวน 14,212 ครัวเรือน (จำนวน 59,495 คน) จากนั้นทำการตรวจทาน สะสาง และทำข้อมูลให้สมบูรณ์เพื่อนำเข้าสู่ระบบ PPP Connext ผลการวิเคราะห์ฐานทุน 5 ด้านของครัวเรือนในจังหวัดพัทลุงพบว่า มีศักยภาพทุนทางสังคมเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำสุดที่ 1.53 (อยู่ลำบาก) ทุนมนุษย์มีค่าเฉลี่ยต่ำอยู่ในระดับรองลงมาที่ 1.83 (อยู่ยาก) ลำดับถัดมา คือ ทุนเศรษฐกิจมีศักยภาพในระดับ 2.20 (อยู่ยาก) ส่วนศักยภาพด้านทุนกายภาพและทุนธรรมชาติจัดอยู่ในระดับพออยู่ได้ที่ 2.77 และ 2.72 ตามลำดับ จากนั้นได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการส่งต่อความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยซ่อมแซมบ้านเรือนและช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ 9,673 ครัวเรือน ในส่วนการพัฒนาโมเดลแก้จน (Operating Model : OM) คณะทีมวิจัยได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่และแกไขปญหาความยากจนที่เหมาะสมดวยรูปแบบการพัฒนา “พัทลุงโมเดล” รวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ประชาสังคม เอกชน สถาบันการศึกษา และกลุมวิสาหกิจชุมชน รวมถึงมีการนำภูมิปญญา หน้า ง กระจูดและอัตลักษณของชุมชนมาออกแบบโมเดลแกจน “กระจูดแกจน” โดยการพัฒนาฐานทุนดำรงชีพสำหรับคนจนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 40 ครัวเรือน รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเลน้อยคราฟ (Lenoi Craft Community Enterprise) และใหคนจนอยูในหวงโซคุณคาการผลิต (Pro-Poor Value Chain) มีสวนรวมในการพัฒนาความรู Reskill และ Upskill เพื่อเสริมสร้างทักษะดานการออกแบบลวดลายใหม ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและสร้างรายได้ เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้ โดยการ Coaching จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง (กระจูดวรรณี) ผนวกกับองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมการออกแบบและนำทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง เพิ่มทุนเศรษฐกิจ สร้างรายได้เพิ่มกว่าร้อยละ 30 และการเพิ่มทุนธรรมชาติด้วยการจัดทำแปลงกระจูดต้นแบบ ซึ่งร่วมมือกับศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพัทลุง ทำให้สามารถเพิ่มฐานทุนดำรงชีพด้านทุนมนุษย์ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม และทุนธรรมชาติ ซึ่งเป็นกลยุทธ์การดำรงชีพที่นำไปสู่ผลลัพธ์การดำรงชีพ ของ “โมเดลกระจูดแก้จน” และยังพบอีกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนทางสังคมในกระบวนการดังกล่าว มีค่า SROI เท่ากับ 3.18 ซึ่งตีความได้ว่าทุกเงินลงทุน 1 บาทที่ลงทุนไปในโครงการวิจัยจะได้รับผลตอบแทนกลับมาเท่ากับ 3.18 บาท สำหรับการประเมินระยะเวลาคืนทุนแบบปรับมูลค่าเงินปัจจุบัน (Discounted payback period) พบว่า การลงทุนในโครงการวิจัยนี้สามารถคืนทุนภายใน 1.7 ปี หรือ ประมาณ 1 ปี 8 เดือน ผลการศึกษานำไปใช้ประโยชน์และขยายผลด้านนโยบายคือ ผลักดันแพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด สู่แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อใช้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนอย่างตรงเป้า ด้านเศรษฐกิจทำให้คนจนได้รับความช่วยเหลือทั้งในระบบสงเคราะห์ทุกมิติอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ รวมทั้งเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนจนและการนำโมเดลแก้จนไปขยายผลเพื่อการพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้คนจน และเชิงพื้นที่ชุมชนและสังคมมีการนำโมเดลแก้จนไปปรับระบบความคิด (Mindset) พฤติกรรมคนจน นำไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาคนจนอย่างยั่งยืน

Title

Research and Innovation for Personalize Poverty Alleviation in Phatthalung Province

Keywords

Proverty,Innovation,Human Capital,Big Data

Abstract

The objectives of research and Innovation for personalize poverty alleviation in Phatthalung Province are to

1) find and verify data of poverty household in Phattalung province applied to the assistance completely and accurately
2) develop a big poverty household database system to support the analysis of household debt, occupation and livelihood problems
3) analyse the poverty problem patterns of the target groups in order to construct the model of assistance completely accurately and sustainably.
4) develop a poverty alleviation model by enhancing livelihood learning processes and reskilling and reskilling the occupation capability of the poverty people.
5) synthesize the overall outputs of the research project and create the poverty alleviation policy corresponded Phatthalung provincial strategy plan.

Regarding, the initial data of the 13,902 poverty households in the area of Phatthalung province retrieved from Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) have driven the poverty household verifying and finding system. The system was operated based on administrative district mechanisms in 11 districts (i.e. 100% of Phattalung area). With result of the operation, the researchers verified 9,704 poverty household data from TPMAP database (i.e. 68% of collected poverty household data). In addition, we find the add-on 4,508 poverty household (i.e. 32% of collected poverty household data). Totally, 14,212 data of poverty household including 59,495 people was collected in the poverty household database, then the data was reviewed, cleaned and completed to be imported into the PPP Connext system. The results of the analysis of the capital base of households in Phatthalung province revealed that the mean of social capital potential was lowest at 1.53 (very difficult to live), human capital was lower at 1.83 (difficult to live), followed by economic capital potential at 2.20 (difficult to live). The potential for physical and natural capital was at a sufficient level at 2.77 and 2.72 respectively. After that, the relevant departments were coordinated to carry out assistance in housing repairs, home repairs, elderly homes, bedridden patients and disabled 9,673 households. According to the development of the poverty alleviation model (Operating Model: OM), the researchers and network partners including government office, civil society, private หน้า ฉ sector, educational institutions and community enterprise groups have driven appropriate poverty alleviation through “Phatthalung Model”. Folk wisdom of “Krajood” and the identity of the community was adopted to design a poverty remedial model named “Krajood Kae Jon”. This model has enhanced a living capital base for the targeted underprivilege people in the area of Khuan Khanun District, Phatthalung Province. The 40 poverty households were grouped for a Lenoi Craft Community Enterprise which allow the poverty people in Pro-Poor Value Chain. The programme contributes reskill and upskill development to ameliorate skills in designing new patterns that are in line with market demand and essentially generate income. This has improved the quality of self-reliance by coaching from strong community enterprises (Krajood Wannee) integrated with the knowledge of the arts, design and implementation of intellectual property of Thaksin university. Also, developing human capital through theoretical and practical training leads to incremental economic capital and generates more than 30 percent of income plus increases natural capital by creating a prototype Krajood plot which cooperates with the Phatthalung Agricultural Research and Development Center. This consequences to the rise of the living capital base: human capital, economic capital, social capital and natural capital. It was also found that social return on investment (SROI) in the process had a SROI of 3.18, which interpreted as every investment of Baht in the research project will receive a return equal to 3.18 Baht. For the discounted payback period, it was found that the investment in this research project could pay back within 1.7 years or approximately 1 year 8 months The results of the study were utilized and extended to policy outcomes. Pushing a platform to alleviate poverty at the provincial level to the provincial development plan to be utilized as a policy proposal to develop the quality of life of the poor to meet the goals. Economically, it enables the poor to receive complete and accurate assistance in all dimensions of the aid system including creating careers, generating income for the poor, and applying the model to solve poverty to expand results for career development and uplifting the income of the poor. And in the community/society area, the poverty-solving model is applied to adjust the mindset, poor behavior, leading to problem solving and sustainable development of the poor.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น