การจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่เส้นทางการค้าโบราณ จังหวัดบุรีรัมย์

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 24 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A13F640069
นักวิจัย นายเชาวลิต สิมสวย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Flagship
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2021
วันที่สิ้นสุด 14 สิงหาคม 2022
ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน
สถานที่ทำวิจัย บุรีรัมย์

ชื่อโครงการ

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่เส้นทางการค้าโบราณ จังหวัดบุรีรัมย์

คำสำคัญ

แผนที่วัฒนธรรม,ทุนทางวัฒนธรรม

บทคัดย่อ

การดำเนินงานตามการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่เส้นทางการค้าโบราณจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการทำงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์แบบมีส่วนร่วมกับหลายภาคส่วนได้แก่ ผู้ถือครองภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประชาชนในชุมชน นักวิชาการ ศิลปิน ผู้ประกอบการท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกิจกรรม การละเล่น หรือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมผ่านการขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ใน 3 พื้นที่ดังกล่าว ด้วยวิธีการ สืบค้น Review เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ การมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง ด้วยการใช้เครื่องมือ Stakeholder Analysis การลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การทำ Focus groups การสังเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นที่ถิ่นทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ในพื้นที่ ด้วยการทำเวทีการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมและผู้ถือครองทางวัฒนธรรม ประกอบกับการใช้แผนที่ทางวัฒนธรรม ทำให้เกิดทางเลือกและการวิเคราะห์ทางเลือก ส่งผลให้เกิดรูปแบบและวิธีการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดบุรีรัมย์ ผลจากการดำเนินงานพบว่ามีข้อมูลทางวัฒนธรรมเบื้องต้น 5 ด้านคือ 1)ด้านสถาปัตยกรรม 2)ด้านศิลปะการแสดง 3)ด้านช่างฝีมือดั้งเดิม 4)ด้านความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และ 5)ด้านแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาล ได้นำมาจัดทำเป็นแผนที่ทางวัฒนธรรมรวม 87 เรื่อง พื้นที่ทางวัฒนธรรมในเส้นทางการค้าโบราณที่มีศักยภาพจำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่วัฒนธรรมบ้านสนวน ตลาดเก่าห้วยราชและพื้นที่ทางวัฒนธรรมบ้านสวายจีก อำเภอเมือง เนื่องจากเป็นพื้นที่มีความพร้อมหลายด้าน ได้แก่ มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย มีความพร้อมในด้านการรองรับการบริการ ผู้คนมีประกอบการด้านการบริการด้านการท่องเที่ยว และมีผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนได้ เช่น อาหารทางวัฒนธรรม ผ้าไหมหางกระรอก ศิลปะการแสดงและดนตรีการละเล่นทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เส้นทางท่องเที่ยวแบบ Haft Day Trip อย่างน้อย 4 เส้นทาง และอื่นๆ ซึ่งอาหารทางวัฒนธรรมมีค่า SROI. เท่ากับ 3.21 และศิลปะการแสดงและดนตรีการละเล่นทางวัฒนธรรม SROI. เท่ากับ 1.66 เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งได้แก่ เทศบาลตำบลห้วยราช นายอำเภอห้วยราช สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาการอำเภอและจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกัน คำสำคัญ : เส้นทางการค้าโบราณ ทุนทางวัฒนธรรมบุรีรัมย์

Title

Cultural capital management drives the foundation economy on the ancient trade route area, Buriram Province.

Keywords

Cultural Mapping,Cultural Capital

Abstract

Project name: Cultural capital management drives the foundation economy on the ancient trade route area, Buriram Province Contract: A13F640069 Project Leader: Dr. Chaowalit Simsuay Budget: 1,5000,000 Baht Implementation period: 15 May 2021 to 14 August 2022 Abstract Implementation of cultural capital management to drive economic foundations in the ancient trade route area of Buriram Province. It is a participatory historical research work with many sectors including holder of cultural wisdom People in the community, academics, artists, local entrepreneurs, the private sector and local government organizations. To create activities, plays or cultural products through the drive of cultural entrepreneurs in the area. This will result in increased incomes through the cultural costs inherent in these three areas by means of searching for reviews, documents, empirical evidence. End-to-end engagement Using the Stakeholder Analysis tool, data collection using questionnaires, interviews, focus groups. Synthesis of historical information, local wisdom and local culture, both tangible and intangible in the area. By creating an engagement platform with cultural entrepreneurs and cultural holders Coupled with the use of cultural maps, alternatives and alternative analyzes were created. This has resulted in a form and method for promoting cultural capital and local wisdom to drive the foundation economy in Buriram Province. As a result of the operation, it was found that there are preliminary cultural information on 5 aspects: 1) Architecture. 2) Performing Arts 3) Traditional craftsmanship 4) knowledge and practices concerning nature and the universe, and 5) social practices, rituals and festivals. It has been compiled into a cultural map of 87 stories. There are 3 potential cultural areas in the ancient trade routes, namely Ban Sanuan Cultural Area. Huai Rat Old Market and Ban Sawai Jik Cultural Area, Muang District, because it is an area that is ready in many aspects, including having a variety of local cultures; are ready to support the service People are engaged in tourism services. And there are a variety of tourism products that can attract tourists to visit, such as cultural food. Squirrel tail silk Music and cultural plays vernacular architecture At least 4 Haft Day Trip itineraries, etc., In which cultural food has a SROI. equal to 3.21, and performing arts and cultural play music SROI. equals 1.66. From a strong network of cultural entrepreneurs, including Huai Rat Subdistrict Municipality Huai Rat Sheriff tourism business association Buriram Province Tour Guide Association Tourism Authority of Thailand Buriram Province culture Phatthanakan District and Buriram Province Office of the Tourism Council of Buriram Province and Buriram Rajabhat University together. Keywords: Ancient Trade Route, Buriram Cultural Capital

สำหรับสมาชิกเท่านั้น