การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้และนวัตกรชุมชน

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 34 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A13F640051
นักวิจัย นางสาวพรทิพย์ รอดพ้น
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ทุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Flagship
วันที่เริ่มต้น 16 พฤษภาคม 2021
วันที่สิ้นสุด 15 พฤษภาคม 2022
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย ขอนแก่น, นครพนม, นครราชสีมา, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, สกลนคร

ชื่อโครงการ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้และนวัตกรชุมชน

คำสำคัญ

เศรษฐกิจฐานราก,การเรียนรู้ตลอดชีวิต,นวัตกรรมพร้อมใช้,นวัตกรชุมชน

บทคัดย่อ

ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้และนวัตกรชุมชน” นี้ ดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ 6 จังหวัด (ขอนแก่น สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และมหาสารคาม) 11 อำเภอ 12 ตำบล โดยทีมนักวิจัยจากมหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และวิทยาเขตสกลนคร ขอนแก่น และร้อยเอ็ด มีโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการมีทั้งสิ้น 12 โครงการ ประเด็นวิจัยหลักของโครงการ คือ การแก้ปัญหาทั้งระดับต้นน้ำ (เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้) กลางน้ำ (เพิ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแปรรูปผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์) และปลายน้ำ (เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพิ่มยอดขาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน) ของห่วงโซ่ข้าว วัตถุประสงค์ของชุดโครงการ คือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้และปรับใช้นวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แผนการพัฒนาในระดับพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับจังหวัด พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้และนวัตกรชุมชน และได้ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็งของทั้งผู้นำและกลุ่ม มีความพร้อมและเปิดรับในการพัฒนาและเรียนรู้ ทั้งในด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมและทคโนโลยี นอกจากนี้สามารถเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นได้ รวมทั้งมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นสมาชิกเดิมที่เข้มแข็ง และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของพื้นที่หรือสามารถผลักดันสู่แผนการพัฒนาในระดับพื้นที่ต่อไปได้ ผลผลิตของชุดโครงการภายหลังจากการดำเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้นจะเกิด learning and Innovation platform ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่อย่างน้อย 1 แพลตฟอร์ม นวัตกรชุมชนอย่างน้อย 35 นวัตกรชุมชน ภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นสมาชิกเพิ่มเติมอย่างน้อย 15 ทั้งในระดับพื้นที่/ตำบล/จังหวัดที่พร้อมให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้เดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการวิจัยย่อยและโครงการบริหารจัดการกลาง พบว่า ได้รูปแบบการเรียนรู้ผ่าน LIPs ของแต่ละโครงการรวม 12 LIPs มีนวัตกรระดับที่ 3-5 จำนวน 32 คน มี 7 โครงการย่อยที่เกิด LIPs ที่มีนวัตกรเป็นวิทยากรกระบวนการ และ 1 ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แผนการพัฒนาระดับจังหวัดทั้งสิ้น 5 แผนการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยของทั้ง 12 โครงการ เท่ากับร้อยละ 23.91 และอัตราผลตอบแทนทางสังคมเป็น 6.34 เท่า นอกจากนี้เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นสมาชิกเพิ่มเติมทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน

Title

Development of grassroots economic and sustainable lifelong learning models with ready-to-use innovation and community innovators

Keywords

grassroots economy,lifelong learning,ready-to-use innovation,community innovator

Abstract

This “Development of grassroots economic and sustainable lifelong learning models with ready-to-use innovation and community innovators” research project program was conducted in 6 provinces (Khon Kaen, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Roi Et, Nakhon Ratchasima and Maha Sarakham) in 11 districts and 12 sub-districts by a research team from Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima and Sakon Nakhon, Khon Kaen and Roi Et campuses. have 12 sub-research projects under the project series. There are 12 sub-projects under the project program. The main research focus of the project is to solve problems of the rice chain at the upstream level (increase the productivity and quality of agricultural products and create additional careers to increase income), midstream level (adding technology and innovation in processing, combining local knowledge to add value and upgrading products) and downstream level (increase distribution channels, sales and competitiveness). The objectives of the project program are to increase the capacity of the community to learn and adopt innovation, create change in the community leading to self-reliance and sustainable development, have a development plan at the area level that can be linked to the provincial development plan, developing a sustainable economy with ready-to-use innovations and community innovators and get a model of sustainable life long learning with community innovators. The target groups participating in the project have the strength of both leaders and groups, Ready for development and learning both in terms of knowledge, innovation and technology. In addition, they can be a model for other communities as well as having a strong existing network of cooperation partners and in accordance with the development plan of the area or can be pushed to the next development plan at the area level. The outputs of the project after the completion of the research project will be at least one suitable learning and innovation platform in each area, at least 35 community innovators, at least 15 collaborative networks at the area/sub-district/province level that are ready to support and take part in the implementation of the research project. And the target groups participating in the project must have an increase in income compared to the original income not less than 15%. The results from the activities of the sub-research projects and the management researvh project found that the learning model was obtained through LIPs of each project, totaling 12 LIPs. There are 32 innovators at level 3-5 and 7 sub-projects that formed LIPs with the innovator as a process facilitator and 1 lifelong learning model. A total of 5 provincial development plans have been developed. The target group had an average net income of all 12 projects equal to 23.91 percent, and the social return on investment rate was 6.34 times. In addition, a total of 18 new cooperation networks were formed.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น