การศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 11 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A13F630078
นักวิจัย ดร. อาภากร สุปัญญา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ทุนวิจัย โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนงานหลัก ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Flagship FS 20: ชุมชนนวัตกรรม
วันที่เริ่มต้น 1 กรกฎาคม 2020
วันที่สิ้นสุด 15 ธันวาคม 2020
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย น่าน, ปทุมธานี

ชื่อโครงการ

การศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน

คำสำคัญ

คำสำคัญ,ชุมชนนวัตกรรม,การพัฒนาเชิงพื้นที่,การวิจัยอย่างมีส่วนร่วม,เศรษฐกิจฐานราก

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญและปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ หรือพืชสมุนไพรในจังหวัดน่าน จึงมุ่งเน้นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูล ทรัพยากรด้านการเกษตร สมุนไพร พืชเศรษฐกิจ ความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดน่าน ข้อมูลและความต้องการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงพื้นที่ที่เป็นความจำเป็นและเป็นที่ต้องการต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ เช่นสภาพทั่วไป ปัญหา ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อำเภอภูเพียงและ อำเภอเมืองน่าน รวมถึงการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการ และทำการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อจะนำไปสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะไปใช้เพื่อการวางแผนและพัฒนาข้อเสนอโครงการการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่าน ที่จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่านต่อไป

Title

Research Studies to Enhance Capacity Building in Nan Province

Keywords

Keywords,Community innovative,area based development,Participation Action Research,Local economy

Abstract

สำหรับสมาชิกเท่านั้น