การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีเมืองสร้างสรรค์และน่าอยู่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 28 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A13F630062
นักวิจัย ศ.ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุนวิจัย โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนงานหลัก มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Flagship FS 21: มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2020
วันที่สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2021
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, เพชรบุรี, ราชบุรี

ชื่อโครงการ

การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีเมืองสร้างสรรค์และน่าอยู่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

คำสำคัญ

การอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่า,เมืองสร้างสรรค์,เมืองน่าอยู่,เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม,การท่องเที่ยวสร้างสรรค์

บทคัดย่อ

ภาพรวมของการดำเนินการของแผนการวิจัยของชุดโครงการวิจัย“การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีเมืองสร้างสรรค์และน่าอยู่ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (The Conservation and Development of Ratchaburi Old Town towards Creative and Livable City for Cultural-based Economic Advancement and Sustainable Living) สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) โดยเกิดภาคีเครือข่ายการที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัย จำนวน 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคสถาบันการศึกษา ทำให้ให้เกิดการสร้างกลไกในการดำเนินงานวิจัยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อย่างเข้มข้น รวมทั้งการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การทำงาน ผลลัพธ์และการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัยและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้โครงการเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นทำให้เกิดเครือข่ายการทำงานวิจัยในพื้นที่มากขึ้น และงานวิจัยสามารถตอบโจทย์ปัญหา ความต้องการที่แท้จริง รวมไปถึงวิสัยทัศน์และนโยบายในการขับเคลื่อนพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายในทุกมิติและมีความยั่งยืนสืบไป

Title

The Conservation and Development of Ratchaburi Old Town towards Creative and Livable City for Cultural-based Economic Advancement and Sustainable Living

Keywords

Conservation and Development of Old Town,Creative City,Livable City,Cultural Based Economic,Creative Tourism

Abstract

In overall, the operations under the suite project “The Conservation and Development of Ratchaburi Old Town towards Creative and Livable City for Cultural-based Economic Advancement and Sustainable Living” accomplished the research objectives and in line with United Nations’ Sustainable Development Goals–SDGs. Network partners were initiated to drive the research operations. They consisted of government, private sector, local government organizations and academic institutes. This build the operation of the research mechanism in which local people have been engaged intensively. Public relation medias were made in order to promote the research works including outputs and engagements between researchers and network partners, and shared to public. This brought the public getting know the research works and enlarged the network partners. The research enabled to answer questions and needs, as well as to clear visions and policies for development of the area. This would consequently sustain the area in all dimensions from now on.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น