การวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ OTOP ด้านหัตกรรมสิ่งทอ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 21 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A13F630037
นักวิจัย ผศ.ดร. นพพร พัชรประกิติ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทุนวิจัย โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนงานหลัก มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Flagship FS 21: มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2020
วันที่สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2021
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, แพร่, ลำพูน, อุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ

การวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ OTOP ด้านหัตกรรมสิ่งทอ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

คำสำคัญ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน,ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น,พัฒนาเชิงสร้างสรรค์,เศรษฐกิจชุมชน

บทคัดย่อ

โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ OTOP ด้านหัตกรรมสิ่งทอ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นล้านนาอย่างเป็นรูปธรรม
2) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นล้านนา สู่ตลาดการแข่งขัน
3) พัฒนาระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ทำการพัฒนากรอบวิจัยและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยก่อนที่มีการพิจารณาโครงการวิจัย จำนวน 12 โครงการ มีนักวิจัยร่วมดำเนินงานจำนวน 42 คน ครอบคลุม 4 คณะ 1 วิทยาลัย และ 1 สถาบัน โดยทำงานกับ 24 กลุ่มผู้ประกอบการด้านผ้าและสิ่งพื้นถิ่น ครอบคลุม 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (focus group) และการทดลองปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ โดยมีการกำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา คือ

1) กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2) การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิต
3) การย้อมสีธรรมชาติและผืนผ้าทอ
4) การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ
5) การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ
6) การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าและสิ่งทอ

ผลของการดำเนินงานทำให้ได้เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและลดระยะเวลาในการผลิต จำนวน 5 เทคโนโลยี ได้แก่ เครื่องแยกเมล็ดฝ้าย, เครื่องสางเส้นใยผ้าย, เครื่องตีห้อม กระบวนการย้อมผ้า การพัฒนาผงสีย้อมจากวัสดุให้สีธรรมชาติ ได้เทคโนโลยีที่ช่วยในกระบวนการผลิต 1 เทคโนโลยี คือ เครื่องบำบัดน้ำเสียจากการย้อม ได้เทคโนโลยีที่ช่วยลดอาการเจ็บป่วยจากกระบวนการผลิต 1 เทคโนโลยี คือ กี่ทอเอวกึ่งอัตโนมัติ ได้ผืนผ้าที่มีลักษณะและผิวสัมผัสของผืนผ้าที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ จำนวน 15 ลักษณะ ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายจำนวน 25 รูปแบบ ได้ผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกจากผ้า จำนวน 24 รูปแบบ ได้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม disrupt ห่วงโซ่การผลิต คือ เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะจากเศษฝ้ายและเส้นใยเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ได้บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการ ตลอดจนถึงได้ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์และออฟไลน์ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชน นอกจากนี้ โครงการยังได้กลไกและรูปแบบการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยต่อไปในอนาคต

Title

Research and Development in Creativity to Value-Added Products and Increasing Income for OTOP Entrepreneurs in the textile industry in Northern Thailand

Keywords

Community products,Local textiles and fabrics,Creative development,Community economy

Abstract

The research project “Research and creative development process for product value addition and income of OTOP textile handicraft local enterprise in northern area” has objective follow as

1) develop mechanism to drive the value chain and improve the quality of product and lanna textile handicraft with concretely.
2) To make value creation and value addition of lanna textile handicraft product of goods to competition market.
3) develop system and mechanism of research management of university toward the commercial product with high impact.

The Research and Development Institute of RMUTL manage the research proposal in 12 projects with 42 researcher in 4 faculties, 1 college and RDI to collaborate with 24 local enterprises of textile handicraft in 7 provinces follow as Chiangmai, Chiangrai, Lamphun, Lampang, Phrae , Nan and Uttaradit. The research methodology and research tools are composed of question are, interview, focus group, experimental research, technology and innovation inventing. The concept of scope are defined follow as

1) product processing with environmental friendly
2) cost production decreasing and productivity improvement
3) natural dye and woven canvas
4) design thinking of product textile handicraft
5) Packing and branding of textile handicraft product
6) Sales and Marketing of OTOP textile handicraft product

The technology and innovation for improve cotton and color pigment material productivity and shorten production time are developed in this project follow as cotton seed separator machine, cotton fiber carding machine, hom beating machine. The Natural dyeing process has been developed and natural dying wastewater treatment with electrocoagulation technology is received. The loom semiautomatic with pattern design program is invented. The output product of research are received follow as woven canvas in 15 pattern , 25 styles of dress product, 24 types of souvenir product. The utilization of Cotton scraps and waste fibers to create container by compression molding machine is developed. The local enterprise branding with modern packing is created by using identity, local wisdom and characteristic of product in each community. The marketing channel both onsite and online are distributed to increase sales and revenue of local enterprise. The self-certified in name “Lanna Innocraft” which endorsement by RMUTL is imitated to make strengthen of handicraft network and marketing promotion. Finally the research management mechanism of RMUTL area based or community based research product driven is established to promote and make the impact from the research to commercial in the future

สำหรับสมาชิกเท่านั้น