การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบกฎบัตรเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคม สู่นครสวรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 45 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A15F640123
นักวิจัย นายฐาปนา บุณยประวิตร
หน่วยงาน -
ทุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
Flagship
วันที่เริ่มต้น 1 มิถุนายน 2021
วันที่สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2022
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย นครสวรรค์

ชื่อโครงการ

การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบกฎบัตรเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคม สู่นครสวรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้

คำสำคัญ

กฎบัตรเมืองอัจฉริยะ,ย่านอัจฉริยะ,การพัฒนาเมืองเพื่อการเรียนรู้

บทคัดย่อ

โครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบกฎบัตรเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคม สู่นครสวรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยอาศัยกลไกการสร้างแพลตฟอร์มการพัฒนาเมืองจากเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) เกณฑ์ LEED-ND เกณฑ์ LEED for City and Communities และเกณฑ์ WELL Builiding Standard พร้อมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเขียว (Green Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมเกณฑ์ Smart City ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เกณฑ์ดังกล่าวจะได้รับการบูรณาการกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกฎบัตรไทย (Thailand National Charter) แปลงเป็นค่าเป้าหมายของกฎบัตรนครสวรรค์เมืองอัจฉริยะ โดยใช้วิธีการวิจัยผสมผสาน (Mixes Method) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ และการสร้างแบบจำจำลอง (Simulation Method) ด้วยการทดสอบสถานการณ์จำลอง (Tactical Urbanism) และการสร้างปรากฎการณ์ตามวิธีการวิจัย Grounded Method มีพื้นที่ศึกษาสองระดับโดยระดับแรกศึกษานำร่องบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ระดับสองศึกษาข้อมูลทั้งเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้งนี้ได้ใช้กลไกการจัดตั้งคณะกรรมการกฎบัตรเมืองอัจฉริยะนครสวรรค์เป็นแกนกลางการขับเคลื่อน พร้อมทั้งอาศัยกลไกผู้จัดการเมือง (City Manager) ร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้วยการให้องค์องความรู้และสร้างการเรียนรู้แก่คณะกรรมการกฎบัตร เครือข่าย และผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยการฝึกอบรม การปฏิบัติการ และการทำความเข้าใจลักษณะกลุ่ม สำหรับการปฏิบัติการออกแบบเมืองอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพใช้เทคนิคการทดสอบสถานการณ์จำลองบริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์เพื่อสร้างการรับรู้รูปแบบทางกายภาพใหม่ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมนำข้อมูลจัดทำแบบแนวคิดการออกแบบเมืองอัจฉริยะให้ภาคส่วนได้ร่วมปฏิบัติการและให้ความเห็น ผลการศึกษาพบว่า กลไกการสร้างผู้จัดการเมืองเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ผู้จัดการเมืองจะเป็นผู้นำในการทำความเข้าใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่พื้นที่ อีกกลไกที่พบว่ามีประสิทธิภาพ ได้แก่ กลไกการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการประเด็นองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความพร้อมในการลงทุนทั้งการปรับปรุงอาคารเพื่อสุขภาพ (Healthy Building) การลงทุนการค้าปลีก การแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับการลงทุนเศรษฐกิจหมุนเวียน ผู้ประกอบการสนใจลงทุนในสาขาการจัดการอาหาร มลพิษ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้จากกิจกรรมการค้าค้าปลีก อาหารและเกษตร ผลการดำเนินการได้ผลักดันให้เทศบาลนครนครสวรรค์วางแผนงบประมาณในการปรับปรุงฟื้นฟูกายภาพพื้นที่รอบสถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ การปรับปรุงตัวอาคารสถานี และการปรับผังเมืองรวมให้เอื้ออำนวยต่อการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งจะทำให้พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งนครสวรรค์ในอนาคตเป็นศูนย์เศรษฐกิจแห่งใหม่ต่อไป

Title

The Pilot Project of Smart City Charter Platform for Enhancing the Economic and Social Capability To Nakhon Sawan , the city of learning

Keywords

Smart City Charter,Smartblock,Learning City

Abstract

The Pilot Project of Smart City Charter Platform for Enhancing the Economic and Social Capability to Nakhon Sawan, the city of learning. The objective is to create participation of all sectors in the development of Nakhon Sawan Municipality as a smart city. The city development platform is based on the Smart Growth Criteria, LEED-ND Criteria, LEED for City and Communities Criteria, and WELL Builiding Standard Criteria, along with Green Economy, and Circular Economy. Including relevant Smart City Criteria, such criteria will be integrated with the indicators and target values of the Thailand National Charter converted to target values of the Nakhon Sawan Smart City Charter. By using Mixes Method, both qualitative research and quantitative research, and simulation method by using simulation testing (Tactical Urbanism) and creating phenomena according to the grounded research method. There is a two-level study area, with the first level being a pilot study around the Nakhon Sawan bus station, and the second level area studied information for both Nakhon Sawan Municipality. In this regard, the establishment of the Nakhon Sawan Smart City Charter Committee was used as the center of the driving force. It also uses the mechanism of city managers to drive the mission by providing knowledge and creating learning for the charter committee, networks and local entrepreneurs through training. Operation and understanding group characteristics for the practice of smart city design related to physical restructuring, simulation testing techniques were used in front of the Nakhon Sawan Bus Station to create awareness of the new physical model that would take place in Nakhon Sawan Province, as well as bringing the information to create a smart city design concept for the sector to participate in action and give opinions. The results showed that the city managers creation mechanism is the most effective mechanism for smart city development. The city managers take the lead in understanding and making changes to the area. Another mechanism that was found to be effective was the mechanism for educating entrepreneurs on knowledge issues of green economy and circular economy. Most entrepreneurs are ready to invest in health building improvements, retail investments, medicine and health promotion for investment in a circular economy Entrepreneurs are interested in investing in the food, pollution and environmental management sectors derived from retail trade activities, food and agriculture. The results of the action have pushed the Nakhon Sawan municipality to plan a budget to improve the physical rehabilitation of the area around the Nakhon Sawan bus station. The improvement of the station building and overall urban planning to facilitate the construction of extra-large buildings.This will make the area around Nakhon Sawan Bus Terminal in the future turns into a new economic center.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น