การสังเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่ ทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่น

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 21 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A15F640037
นักวิจัย นางศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
Flagship
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2021
วันที่สิ้นสุด 14 พฤศจิกายน 2021
ระยะเวลา 6 เดือน
สถานที่ทำวิจัย กรุงเทพมหานคร, ขอนแก่น, ชลบุรี, เชียงใหม่, สงขลา

ชื่อโครงการ

การสังเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่ ทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่น

คำสำคัญ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม,ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่พื้นที่,นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่

บทคัดย่อ

โครงการวิจัย “การสังเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่ ทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่น” นี้ คณะผู้วิจัย ซึ่งนำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค อันได้แก่

1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้มุ่งมั่นจัดทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาภายใต้การดำเนินการวิจัยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ประเด็น อันได้แก่

1) การจัดทำ Knowledge Stock (คลังความรู้) รวบรวมทรัพยากรทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งที่มีอยู่และกำลังดำเนินการ ทำเป็นระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของแต่ละภูมิภาค
2) หลักสูตรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge and Technology Transfer) ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการเสริมและพัฒนาทักษะ เพิ่มความสามารถ ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
3) แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Roadmap) นำมาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่โดยใช้ชุดข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่น นำไปสู่การลงทุนในพื้นที่

ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริม ววน. และหน่วย บพท. การตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เกี่ยวกับการจัดทำ Knowledge Stock (คลังความรู้) รวบรวมทรัพยากรทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งที่มีอยู่และกำลังดำเนินการ ทำเป็นระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของแต่ละภูมิภาค

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมทรัพยากรทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การดำเนินโครงการการสังเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่ทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่น (Technology Roadmap and Knowledge Stock) เก็บรวบรวมทรัพยากรทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค
2.1 ระบบ knowledgestock.org โครงการได้มีการพัฒนาเว็บไซต์คลังความรู้ขึ้นโดยได้จดทะเบียน URL พร้อมจัดหา web hosting และ hardware ที่มีความจำเป็นในการดำเนินการพัฒนาระบบคลังความรู้กลาง

ดยตัวระบบคลังความรู้ทีจะเป็นระบบกลางนี้ ผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม จะสามารถเข้าถึงระบบ Knowledge Stock System หรือ KSS ผ่านเว็บไซต์ http://www.knowledgestock.org โดยตัว web URL นี้ทำหน้าที่ใน 3 ส่วนกล่าวคือ

1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ – ในส่วนนี้จะเป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้องโครงการฯ การติดต่อสื่อสาร กับโครงการฯ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ
2.ให้บริการไดเรกทอรี่ (Directory Service) และให้บริการการสืบค้น ( Searching Service) ข้อมูลคลังความรู้ที่ได้รวบรวมไว้ ทั้งนี้ในการให้บริการดังกล่าว จะมีระดับการเข้าถึงข้อมูลที่ให้บริการแตกต่างกัน ในแต่ละประเภทของผู้ใช้
3.ระบบจัดการคลังข้อมูล (Knowledge Stock Content Management System) ซึ่งจะเป็นระบบในการจัดการเนื้อหา (content) ของ admin หรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

Title

Technology Roadmap and Knowledge Stock

Keywords

Technology Transfers,Technology Roadmap,Knowledge Stock,Innovation for Area Development

Abstract

สำหรับสมาชิกเท่านั้น