การขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 27 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A14M640120
นักวิจัย นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง
หน่วยงาน -
ทุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
Flagship
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2021
วันที่สิ้นสุด 14 กรกฎาคม 2022
ระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน
สถานที่ทำวิจัย นครราชสีมา, นราธิวาส, บุรีรัมย์, พัทลุง, พิษณุโลก, ยะลา, ร้อยเอ็ด, ลำปาง, เลย, อุบลราชธานี

ชื่อโครงการ

การขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

คำสำคัญ

ลดความยากจนแบบมุ่งเป้า,ความยากจนหลายมิติ,ระบบการดำรงชีพอย่างยั่งยืน

บทคัดย่อ

Title

Accelerating and Expansion of the Development of a Support System for Area Based on Comprehensive and Precise Poverty Alleviation Project

Keywords

Precision Poverty,Multi-dimensional Poverty approach,Sustainable Livelihoods Framework

Abstract

สำหรับสมาชิกเท่านั้น