การพัฒนานวัตกรชุมชนเพื่อสร้างโอกาสด้านอาชีพและเศรษฐกิจเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าการท่องเที่ยวของชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอ บ่อเกลือ-สันติสุข จังหวัดน่าน

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 14 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A13F640044
นักวิจัย นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Flagship
วันที่เริ่มต้น 16 พฤษภาคม 2021
วันที่สิ้นสุด 15 พฤษภาคม 2022
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย น่าน

ชื่อโครงการ

การพัฒนานวัตกรชุมชนเพื่อสร้างโอกาสด้านอาชีพและเศรษฐกิจเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าการท่องเที่ยวของชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอ บ่อเกลือ-สันติสุข จังหวัดน่าน

คำสำคัญ

นวัตกรชุมชน,การพัฒนาอาชีพ,ห่วงโซ่มูลค่าการท่องเที่ยว

บทคัดย่อ

จังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงกว่าร้อยละ 47 อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรทำเกษตรเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะข้าวโพด โดยภาพรวมแล้วประชากรของจังหวัดน่านยังคงเป็นจังหวัดที่ประชากรมีฐานะเศรษฐกิจที่จัดอยู่ในกลุ่มยากจนเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อคนของจังหวัดอื่นๆ ในประเทศ ในระยะหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา พื้นที่บ่อเกลือมีการเติบโตของการท่องเที่ยวฐานวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว มีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวสูง แต่เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดกับผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) กลับพบว่า เงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นหมุนไปซื้อของนำเข้าจากพื้นที่ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ พืชผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิต ของฝากของที่ระลึก โดยที่เงินหมุนเวียนดังกล่าวไม่ได้กระจายกลับไปยังชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่แต่อย่างใด โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อสร้างความสามารถให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ให้พัฒนาเป็นนวัตกรชุมชน ผ่านกลไกพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation Platform) เพื่อให้สร้างความสามารถในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดบริโภคการท่องเที่ยวและความต้องการบริโภคในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานล่างของคนบนพื้นที่สูง

Title

Developing Local Innovators to Initiate Occupational Opportunities and Economic Development, Related to Value Chain of Highland Tourism in Bokluay-Santisuk District, Nan Province.

Keywords

Local Innovator,Career Development,Tourism Value Chain

Abstract

Nan Province has a general terrain of mountains higher than 47 percent. Most of the population is monoculture, especially corn. Furthermore, Nan Provinces population still needs to improve compared to other provinces average income per capita over the past decade. Bo Kluea District has rapidly grown tourism based on cultural and environmental. There is a high amount of money from tourism. However, analyzing the effects of tourism on those involved in the supply chain, it was found that the resulting money flow went to buying imported goods from outside areas. Thus it is meat, vegetables, fruits, and processed products, souvenirs. The revolving money is not distributed back to the local people. This research project is an action research project to build capacity for farmers in the area to develop into community innovators. The learning innovation platform mechanism makes the ability to produce goods and products for the tourism consumer market and local consumption needs. And to create a career and develop the lower-based economy of the people in the highlands.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น