กรอบการวิจัย”การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ”

ชื่อโครงการวิจัย : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบัดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง

หัวหน้าชุดโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง สังกัด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีงบประมาณ : 2564

รายการเอกสาร
ไฟล์รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์Download
ไฟล์เอกสารนำเสนอโครงการวิจัย (PPT)Download

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดกาฬสินธุ์

หัวหน้าชุดโครงการ : รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน สังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ปีงบประมาณ : 2564

รายการเอกสาร
ไฟล์รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์Download
ไฟล์เอกสารนำเสนอโครงการวิจัย (PPT)Download

ชื่อโครงการวิจัย : การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ ระยะที่ 2

หัวหน้าชุดโครงการ : รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ : 2564

รายการเอกสาร
ไฟล์รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์Download
ไฟล์เอกสารนำเสนอโครงการวิจัย (PPT)Download

ชื่อโครงการวิจัย :

หัวหน้าชุดโครงการ :

ปีงบประมาณ :

รายการเอกสาร
ไฟล์รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์Download
ไฟล์เอกสารนำเสนอโครงการวิจัย (PPTDownload

ชื่อโครงการวิจัย :

หัวหน้าชุดโครงการ :

ปีงบประมาณ :

รายการเอกสาร
ไฟล์รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์Download
ไฟล์เอกสารนำเสนอโครงการวิจัย (PPT)Download
สถิติการเข้าชม