การศึกษาบริบทการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองเขตภาษีเจริญ เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษจากขยะ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 5 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A13F630022
นักวิจัย ผศ.ดร. ไตรทศ ขำสุวรรณ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม
ทุนวิจัย โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนงานหลัก มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Flagship FS 21: มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2020
วันที่สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2021
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ

การศึกษาบริบทการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองเขตภาษีเจริญ เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษจากขยะ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

คำสำคัญ

การพัฒนา,พื้นที่ชุมชน,ระบบการบริหารจัดการ,สิ่งแวดล้อมด้านมลพิษจากขยะ,เทคโนโลยีอัจฉริยะ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ โครงการการศึกษาบริบทการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองเขตภาษีเจริญ เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมด้านมลพิษจากขยะ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป็นโครงการวิจัยสร้างองค์ความรู้เมืองเป็นสุขอย่างน่าอยู่ และเกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน โดยการร่วมกันแก้ปัญหาการจัดการด้านมลพิษจากขยะมูลฝอยในพื้นที่ และ สร้างกลไกเครือข่ายพัฒนาย่านเมืองการร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่ในระดับย่าน และการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่าง หน่วยงานรัฐบาล เอกชน นักวิชาการและประชาชน โดยการใช้เทคโนโลยีด้านนอิเล็กทรอนิคอัจฉริยะแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย พื้นที่ต้นแบบที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ชุมชนรุ่งฟ้า 36 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และสำนักงานเขตภาษีเจริญ จากแบบสอบถามทั้งสำรวจและการสัมภาษณ์ ก่อนติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ และภายหลังการใช้งานระบบ รวมทั้งการสร้างกลไกของระบบ ผลการวิจัย พบว่า เทคโนโลยีอัจฉริยะของระบบถังขยะที่สามารถเปิดและปิดฝาถังได้ โดยลดการสัมผัสขยะของการใช้งาน และสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาที่ขยะเมื่อเต็มถังและส่งกลิ่นรบกวน ผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ของกลุ่มชุมชน ทำให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนตั้งแต่การจัดเก็บแยกประเภท และการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐฯได้ทราบถึงปัญหาและวางแนวทางการแก้ไขต่อไป อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการประชาสัมพันธ์ร่วมกันในเรื่องความสะอาดจากการใช้ถุงขยะที่เหมาะสม ทั้งนี้ข้อเสนอแนะจากเขตภาษีเจริญ ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการทิ้งปริมาณขยะและประเภทของขยะที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ชุมชน โดยแนะนำให้ระบบพัฒนาเป็นแบบ 2 ถัง เป็นแบบถังสำหรับขยะเปียก และถังสำหรับขยะแห้ง และขยายไปติดตั้งชุนชนอื่นๆ ต่อไป

Title

A Study of The Context of Urban Area Development in Phasi Charoen District For The Development of Environmental Management System on Waste Pollution by Smart Technology

Keywords

The Development,Urban Area,Management System,Waste Pollution Environmental,Smart Technology

Abstract

Abstract Project A Study of The Context of Urban Area Development in Phasi Charoen District for The Development of Environmental Management System on waste Pollution by Smart Technology is a research project to create a knowledge in a happy and livable city and a sense of ownership of the space together. The research project was together to solve the problem of management of pollution from solid waste in the area and creating a network mechanism to develop urban areas to jointly solve problems in the area of solid waste management. For planning the development of the area at the district level and investment in business related to urban development between Government agencies, the private sector, academics and the public were using intelligent electronic technology to solve the problem of solid waste management. The model area used in the study was Rungfa 36 Community, Ban Bang Khae Social Welfare Development Center for the Elderly and Phasi Charoen District Office. The research method used both survey and interview questionnaires. Before installing smart technology devices and after using the system including the creation of system mechanisms. The results of the research showed that the intelligent technology of the trash bin system that can open and close the lid of the bin in order to reduce the exposure of waste during their using. Also, they can alert users and related agencies to the problem of garbage when the bin is full and smells disturbing by application Community line. It creates a mechanism for working together among members of the community from waste sorting and the coordination of government agencies to know the problems and to devise solutions. It also creates cooperation with the private sector to publicize the cleanliness from the proper use of garbage bags. However, suggestions from the Phasi Charoen District It made them aware of the dumping behavior, the amount of garbage and the different types of waste in each community area. It is recommended that the system be developed into a 2-bin type, a bin for wet waste and a bin for dry waste and expand to install other communities.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น