หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ หน่วย บพท.

เนื่องจากผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 หน่วย บพท. จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ในการนี้หน่วย บพท. จึงขอเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้
และสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ภายในเวลา 16.00 น.

1. ข้อบังคับ-กอวช.-หน่วยบริหารและจัดการทุนฯดาวน์โหลด
2. ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการหน่วย บพท.ดาวน์โหลด
3. ประกาศรับสมัคร ผอ.บพท. 2566ดาวน์โหลด
4. ใบสมัคร ผอ.บพท. 2566 (.pdf)ดาวน์โหลด
4. ใบสมัคร ผอ.บพท 2566 (.doc)ดาวน์โหลด

การส่งเอกสารใบสมัครและอื่น ๆ

กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อความรับรองความถูกต้องของเอกสาร
มาที่ นางสาวตวงพร ปานอุทัย เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
E-mail : [email protected]
ภายในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น.
(ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะยึดวันและเวลา ที่ระบุใน e-mail เป็นหลัก)

หรือ จัดส่งจดหมายลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่
นางสาวตวงพร ปานอุทัย เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สมัคร ผอ. บพท.)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ภายในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
(ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะยึดวันที่ที่ระบุบนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวธิติมาพร แก้วกำเหนิด หมายเลขโทรศัพท์ 081-687-8163 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

สถิติการเข้าชม