บพท. พัฒนาหลักสูตร สร้าง “นักจัดการวิจัยเชิงพื้นที่” หวังเป็นหลัก สร้าง”ความเปลี่ยนแปลง”

บพท. เปิดตัวหลักสูตรพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) หวังสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว (Kick off) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) ภายใต้โครงการการพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research Manager) โดยมี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยสถาน “ธัชภูมิ” ให้เกียรติกล่าวถึงที่มาและความสำคัญของโครงการดังกล่าว ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร พร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) เกิดขึ้นจากหน่วย บพท. ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับระบบจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อย่างยั่งยืน จึงได้พัฒนาและให้การสนับสนุนทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยพะเยา ในการขับเคลื่อน “โครงการพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research Manager) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้กระจายตัวในหน่วยงาน หรือในมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลที่ต้องการยกระดับทักษะ สู่การเป็นนักจัดการพื้นที่ที่สามารถขับเคลื่อนการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความรู้ ข้อมูลและกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อให้ตรงตามความต้องการพัฒนาของพื้นที่และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
โดยภายในงานมีการชี้แจงบทบาท สกสว. กับการสนับสนุนหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบนิเวศน์วิจัยของประเทศ โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมกับการบรรยายพิเศษ TED Talks : กล้าพันธุ์มหาวิทยาลัยสู่นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่หน่วย บพท. นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วย บพท. และที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมตอบคำถามจากผู้ร่วมงานและผู้ที่สนใจอีกด้วย
ขณะนี้ได้มีการประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและกรอกใบสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/mZ7lK ซึ่งทางโครงการจะทำการพิจารณาผู้สมัครที่ตรงกับเงื่อนไขและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์ เกิดความเปลี่ยนแปลง และตอบสนองตามความต้องการของพื้นที่ได้มากที่สุด

สถิติการเข้าชม