บพท. หนุน 3 เมืองเครือข่ายเทศบาล เข้าร่วมการประชุม Selangor Smart City and Digital Economy Convention 2022 (SDEC 2022) ณ ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 6 – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยมีตัวแทนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความร่วมมือเชิงพื้นที่นำร่องเทศบาลนครระยอง เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ คือ 1. เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ Selangor ในฐานะศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN’s digital hub) 2. เพื่อทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับผู้ขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่นเพื่อมีส่วนร่วมและหารือเกี่ยวกับความปกติใหม่ รากฐานชีวิตหรือรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่ รวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต และ 3. เพื่อเสริมสร้าง Digitalisation Ecosystem ของ Selangor สำหรับ SMEs ซึ่งการประชุม SDEC เป็นส่วนหนึ่งของการประชุม the Selangor International Business Summit (SIBS) โดย    ธีมของการประชุม SDEC ครั้งที่ 7 นี้ คือ การเป็นเมืองดิจิทัลอย่างยั่งยืนสู่เป้าหมายสุทธิที่ศูนย์ (Sustainable Digitalisation Towards a Net-Zero Future) นั่นคือ การไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มเติม โดยมีการจัดกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่การประชุม Asian Smart City, การประชุม Selangor SME Digitalisation, Selangor Fashion Accelerator, Livestream Festival และการจัดนิทรรศการเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาพิเศษ การเสวนาแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างวิทยากรระดับนานาชาติและแขกรับเชิญพิเศษ รวมถึงประเด็นสำคัญ การประกาศ the Selangor Declaration on Sustainable Smart Cities โดย เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งผลลัพธ์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ การรวมตัวของนายกเทศบาล และตัวแทนของเมืองต่าง ๆ ของประเทศมาเลเซีย และตัวแทนระดับเมืองท้องถิ่นจากประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศไทย เพื่อเกิดเครือข่ายในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยผู้เข้าร่วมได้เกิดการแลกเปลี่ยนความสำเร็จ และวิธีการดำเนินงานที่ส่งผลให้เมืองสามารถเกิดความเจริญควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ รวมถึงการแบ่งปันแนวทางแก้ไข แนวคิด และกรอบการทำงานที่เป็นนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะต่อไป

สถิติการเข้าชม