ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal)
กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2567

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

รายละเอียด

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2567
กรอบงานวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น
แผนงานย่อยรายประเด็นการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
ช่วงเวลาที่เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2566 ภายในเวลา 17.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรองภายในภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566ภายในเวลา 17.00 น.
Download เอกสาร1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2567
2. แบบฟอร์ม ข้อเสนอเชิงหลักการ 2567
3. คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65)

การยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ File ในรูปแบบ Word และ PDF ตามแบบฟอร์มหน่วย บพท. ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบประวัติ และคลิปวิดีโอ รวมถึงเอกสารหลักฐาน เช่น คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย เอกสารแสดงพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย และเอกสารอื่นๆ เพื่อยืนยันคุณสมบัติและเงื่อนไขข้างต้นที่ถูกกำหนดตามข้อ 5

การแจ้งผลการพิจารณา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ จะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://hris.go.th/ และ https:/ww.pmua.or.th/ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยมีเงื่อนไขให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อทบทวนข้อเสนอเชิงหลักการและพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 และเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expert Content) ในวันที่ 12 มกราคม 2567

หมายเหตุ

สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น

หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 827, 826 หรือ 813

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชม