ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสตูล ปี 2563

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 21 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A15F630024
นักวิจัย นายสมพงษ์ หลีเคราะห์
หน่วยงาน มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี
ทุนวิจัย โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนงานหลัก พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
Flagship FS 22: Education Sandbox (พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2020
วันที่สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2021
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย สตูล

ชื่อโครงการ

ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสตูล ปี 2563

คำสำคัญ

ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสตูล ปี 2563

บทคัดย่อ

การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ปี 2563 มีความต้องการศึกษากลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนนำร่องจังหวัดสตูลจำนวน 10 โรงเรียน ใช้โครงงานฐานวิจัย ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ หาความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากครูผู้สอนเป็นผู้จัดการเรียนรู้ในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้วิธีการศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อนำสู่การพัฒนา นำข้อมูลปัญหามาเสวนากลุ่ม แล้วร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติงานร่วม (plan) ศึกษาการทำงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับจังหวัด ที่มีหน่วยงานที่หลากหลาย ต่างสังกัดมาทำงาน และประเด็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการจัดการระบบการทำงานภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์พื้นที่นวัตกรรม ซึ่งทางโครงการวิจัยได้ดำเนินงานทดลอง ใช้นวัตกรรม “โครงงานฐานวิจัย” เป็นนวัตกรรมผ่านกระบวนการอบรมสร้างการเรียนรู้กับคุณครู เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนรู้กับผู้เรียน (Action) และติดตามผลโดยการจัดพูดคุยเชิงลึก (Observation) ถึงการดำเนินงานของคุณครู จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครู และโรงเรียนในเครือข่าย แนะนำให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงการทำงาน (Reflection) และการถอดบทเรียนการดำเนินงาน เป็นการเน้นการปฏิบัติการ (Action Orientation) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา ผลการวิจัย นำมาสู่การพัฒนาระบบกลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ที่มีคณะทำงานจากหลายภาคส่วน เช่น หน่วยงานการศึกษา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคชุมชน ซึ่งทุกคนต่างเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนจากเคยเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียว มาใช้รูปแบบการทำงานที่มีเป้าหมายร่วมกัน บูรณาการงบประมาณจากต้นสังกัดของตนเองมาใช้ในกิจกรรมร่วมขับเคลื่อน โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นศูนย์ประสานงาน และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมโครงงานฐานวิจัย นักเรียน และครูที่ผ่านการอบรมได้นำวิธีการการเรียนรู้ไปปรับใช้ รวมทั้งโรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมครู ผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ได้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้กับโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม มีการขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดอื่นของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม (สพม.) โดยต้นสังกัดเข้ามาร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ถือได้ว่าการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมครั้งนี้ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลง คือ การเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ เปลี่ยนการบริหารจัดการจากเคยเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียว มาสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน และในส่วนของพื้นที่บริหารจัดการ ที่เปลี่ยนบทบาทการจัดการเรียนรู้จากครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก จากผู้บริหารมาเป็นโค้ช ผู้สร้างการมีส่วนร่วม เปลี่ยนระบบการรายงาน การวัดประเมินผลจากการวัดความรู้เป็นการวัดสมรรถนะของผู้เรียนด้วยระบบดิจิตอล และสุดท้ายคือการสร้างความเชื่อที่ว่า “โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา” สู่การบูรณาการการเรียนรู้ที่หลากหลาย จากหลากหลายภาคี มาร่วมสร้างการเรียนรู้ นำมาสู่การปฏิรูประบบการศึกษาในปัจจุบัน

Title

Satun Sandbox 2020

Keywords

satun sandbox 2020

Abstract

The driving Innovation Area in Education of Satun Province in 2020, there is a need to study the mechanism for driving innovation in education. To develop learners in 10 pilot schools in Satun Province, using a research base project. that emphasizes that the learner is the owner of the learning self-knowledge, The teachers changed their roles from teachers to learning managers in the form of participatory action research. By study method Analyze problems for development bring the problem information to the group discussion. Then jointly formulate a joint action plan to study the work that drives innovation areas. Development of driving mechanisms from the provincial level with a variety of departments different affiliations to work and innovation issues to develop learners learning Including the management of the work system within the school in the management of learning that meets the needs of innovation areas. In which the research project has conducted an experiment using the innovation “Research Base Project” as an innovation through the process of training to create learning with teachers. To be used to manage learning with learners (Action) and follow up by organizing in-depth discussions. (Observation) to the operations of teachers. Organize meetings to exchange knowledge with teachers and schools in the network recommend consulting to improve the work (Reflection) and the removal of operating lessons. It is an emphasis on action (Action Orientation) for change or development. The results of the research led to the development of provincial driving mechanisms. with working groups from many sectors such as education agencies, academic departments, private sectors, and civil society Local government organizations and community sectors. All of them are participant in driving education work that has changed from being the sole responsibility of the Ministry of Education that use a work model that has a common goal. Integrate budgets from their own agencies to use in co-drive activities with the Office of Education in Satun province as a coordination center and have officers directly responsible. Learning management using innovative research-based projects, trained students and teachers have adapted the learning method. Including the new schools that participated have managed to prepare teachers. Parents in learning management get learning management courses with schools in innovative areas. It has been expanded to schools under other Ministry of Education, such as the Office for the Promotion of Private Education (EDOC), Provincial Administrative Organization (PAO), Office of the Secondary Education Area (MOE), with the agency joining in. Innovation drive work. It can be considered that driving this innovation area has created a change, such as changing the way of learning management by emphasizing the learner as the owner of the learning, Change the management from it used to be the duty of the Ministry of Education only, To create participation from the community. and in the management area that changed the role of learning management from teacher to facilitator, from executive to coach to contribution. To change the reporting system The assessment of knowledge measurement is a digital measure of learners competency. and finally, to build the belief that “Schools are part of the education system” towards the integration of diverse learning. from various parties to create learning leading to the reform of the current education system.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น