วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบ ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 19 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A15F630013
นักวิจัย นายปกรณ์ชัย สุพัฒน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ทุนวิจัย โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนงานหลัก พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
Flagship FS 22: Education Sandbox (พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2020
วันที่สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2021
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย ศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ

วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบ ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

คำสำคัญ

การพัฒนาต้นแบบ,การจัดการพื้นที่นวัตกรรม,ศตวรรษที่ 21

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์ระบบและกลไกที่ความความสัมพันธ์ในการดำเนินการขยายผลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพการเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษโดยมีวัตถุประสงค์รองเพื่อศึกษา

1) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ในการดำเนินการขยายผลเชิงคุณภาพผ่านกรอบหลักสูตร Sisaket : ASTECS ในการเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ในการดำเนินการขยายผลเชิงปริมาณผ่านการวิเคราะห์ความสำเร็จของกลไกการขับเคลื่อนในการเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
3) สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบในการดำเนินการขยายผลเชิงคุณภาพผ่านการการวิเคราะห์การจัดการศึกษาของโรงเรียนนำร่องตามนวัตกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานนำแนวคิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม และแนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการศึกษาพื้นที่นวัตกรรม

การพัฒนากรอบหลักสูตร ปัจจัยความสำเร็จและการจัดการนวัตกรรมการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่

1) ผู้มีส่วนได้เสียการพัฒนากรอบหลักสูตร Sisaket : ASTECS จำนวน 47 คน
2) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายใต้กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ Sisaket ASTECS ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน ครู 2 คน นักเรียน 28 คน รวม 32 คน
3) การวิเคราะห์ความสำเร็จของกลไกการขับเคลื่อนการเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการขับเคลื่อน 21 คน องค์กรปกครองท้องถิ่น 40 คน องค์กรภาครัฐ 16 คน ภาคธุรกิจ 20 คน ภาคประชาสังคม 20 คน ภาคการศึกษา 7 คน ของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 50 โรงเรียน จำนวน 140 คน รวม 264 คน
4) การวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนนำร่องตามนวัตกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ การจัดการศึกษาของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 50 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนประกอบด้วย สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 5 คน ประธานและกรรมการสถานศึกษา จำนวน 2 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน

ผลการวิจัย พบว่า

1) กรอบหลักสูตร Sisaket : ASTECS มีองค์ประกอบ A : Organic Agriculture เชี่ยวชาญเกษตรอินทรีย์ ใช้เทคโนโลยีเพิ่มพูนมูลค่า รู้คิดสร้างสรรค์พัฒนา เก่งการค้าและการบริหาร S : World Class Sport รอบรู้ด้านการกีฬา พัฒนาเป็นฐานอาชีพ บูรณาการศาสตร์สู่ธุรกิจเนรมิต ศรีสะเกษให้เป็น Sport City T : Creative Tourism มีจิตบริการ สื่อสารได้หลายภาษา สร้างสรรค์การท่องเที่ยว จากฐานทุนและวิถีท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล E : Innovative Entrepreneur กล้าคิดต่อยอด สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะด้าน Digital Technology เป็นนักการตลาดและนักบริหารมืออาชีพ C : Culture Diversity ตระหนักรู้คุณค่าความหลากหลายของวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์ อนุรักษ์สืบสานด้วยความภาคภูมิใจ S : Sisaket Spirit รู้คิด จิตใจดี มีทักษะชีวิต มีความมุ่งมั่น มีจิตวิญญาณนักสู้ มีสำนึกความเป็นพลเมือง และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายใต้กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ Sisaket ASTECS ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 39 คน ประเมินโดยผู้สอน พบพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียนด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในภาพรวมการประเมินทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D.=0.594) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านมีดังนี้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D.=0.563) การคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D.=0.572) การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D.=0.660) ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตอบแบบสอบถามโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 39 คน จากตารางพบว่า ภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D.=0.597) ประเด็นการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนได้การแสวงหาความรู้ (ใช้การสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูลการคาดคะเนคำตอบ) นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.78, S.D.=0.480) และกิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียนสงสัย กระตุ้นให้ตั้งคำถาม นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D.=0.474) และผู้สอนคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D.=0.591)
3) วิเคราะห์ความสำเร็จของกลไกการขับเคลื่อนการเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ศรีสะเกษปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.41, S.D.= 0.392 ) โดยปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานสูงที่สุด ( = 4.48 , S.D.= 0.296 ) ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จด้านวัสดุสิ่งของและการเงินต่ำที่สุด ( = 1.87, S.D.= 0.639)
4) การวิเคราะห์การจัดการศึกษาของโรงเรียนนำร่องตามนวัตกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษองค์ประกอบการจัดการศึกษาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบบนแนวทางการจัดการศึกษา ได้ 7 องค์ประกอบ ได้แก่

1) สภาพและกรอบแนวคิด
2) หลักสูตร
3) การจัดการเรียนรู้
4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5) สื่อและแหล่งเรียนรู้
6) การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย
7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวิชาชีพทุกประเด็นอยู่ในระดับที่ตอบสนองการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง

Title

Development of Innovative Education Management 21 th century sandbox-sisaket learning

Keywords

Prototype development,Innovation space management,21st century

Abstract

The main purpose of this research is to analyze the systems and mechanisms that correlate the implementation of quantitative and qualitative amplification of learning in Sisaket Innovation Sandbox. The purposes are to

1) promote and support participation in educational management of sandbox in the implementation of qualitative expansion through the curriculum framework of Sisaket : ASTECS learning in Sisaket Innovation Sandbox.
2) promote and encourage participation in educational management at the local sandbox in quantitative amplification of results through an analysis of the success of learning drive mechanisms in Sisaket Innovation Sandbox.
3) support the development of learning innovations at the school level in a systematic way to expand the qualitative results through the analysis of educational management of pilot schools based on learning innovations in Sisaket Innovation Sandbox. This research is an integrated research using participative development concepts and theories in class management of innovation sandbox to develop a curriculum framework.

For, factors for success of management of learning innovations, target groups include:

1) 46 stakeholders in the development of curriculum framework Sisaket : ASTECS;
2) 2 school executves, 2 teachers, 28 students (32 people) in creativity and innovation development under a competency-based curriculum framework.
3) 21 driving committees, 40 representatives from local administration offices, 16 representatives from government agencies, 20 representatives from private enterprises, 7 scholars, and 140 representatives from 50 pilot schools (264 people) in success analysis of learning driving mechanism in Sisaket Innovation Sandbox.
4) 50 pilot schools – from each school, there are 1 school executive, 5 teachers, 2 school committees, and 2 representatives of parents (500 people); 6) 40 lecturers from the Faculty of Education, Sisaket Rajabhat University for class management analysis of each pilot school following Sisaket Innovation Sandbox.

The result showed that.

1) Course framework of Sisaket: ASTECS contains: A: Organic Agriculture: specializes in organic agriculture, apply technology to add value, understand creative development, and be good at trading and administration. S: World Class Sport: gain sport knowledge, develop into a career base, integrate science into creating business for Sisaket as a Sport City. T: Creative Tourism: have a service mind, communicate in many languages, create tourism from capital base and local way to international standard. E: Innovative Entrepreneur: dare to think further, create innovation, have digital technology skills, be a professional marketer and executive. C: Culture Diversity: recognize the value of diversity of cultural methods, wisdom ethnicity which is preserved with pride. S: Sisaket Spirit: be knowledgeable, have good mind, have life skills, have determination, have a fighting spirit, have a sense of citizenship and keep up with the changes.
2) Creativity and innovation development under a competency-based curriculum framework of Sisaket: ASTECS, creativity and innovation assessment results of 39 high school students assessed by teachers showed improvements in students learning in creativity and innovation in the overall assessment of all aspects at the highest level ( = 4.60, S.D.=0.594). When considering each aspect, they are as follows: critical thinking at the highest level ( = 4.55, S.D.=0.563), creativity is at the highest level ( = 4.66, S.D.=0.572), creative collaboration with others was at the highest level ( = 4.62, S.D.=0.660), satisfaction in learning activities from answering questionnaires by 39 high school students, from the table, it was found that the overview of learning activities was at a high level ( = 4.50, S.D.=0.597), the issue of assessment of learning activities, students were seeking knowledge (apply communication research, and answer predictions), the students had the highest level of satisfaction ( = 4.78, S.D.=0.480), learning activities encourage students to wonder, urge to ask questions that the students had the highest level of satisfaction ( = 4.68, S.D.=0.474), and the instructors are closely advising and giving advice made the students had the highest level of satisfaction ( = 4.60, S.D.=0.591).
3) Analysis of the success of the learning driving mechanism in Sisaket Innovation Sandbox for factors affecting overall success were at a high level ( = 3.41, S.D.= 0.392). The factors that contributed to the success of culture and working atmosphere were the highest. ( = 4.48, S.D.= 0.296). Factors affecting material and financial success were the lowest. ( = 1.87, S.D.= 0.639).
4) Analysis of educational management of pilot schools based on learning innovations in Sisaket Innovation Sandbox for elements of pilot school education management in Sisaket Innovation Sandbox can be analyzed and synthesized 7 elements of class management methods:

1) condition and framework.
2) curriculum.
3) class management.
4) learning measurement and assessment.
5) learning media and resources.
6) the participation of communities and networks, and
7) the development of quality of education according to vocational issues which is at the level that truly responds to learner-centered learning.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น