ระบบข้อมูลครัวเรือนคนยากจน

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 12 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A14F640093
นักวิจัย นายสมพร ช่วยอารีย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
Flagship
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2021
วันที่สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2022
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย ปัตตานี

ชื่อโครงการ

ระบบข้อมูลครัวเรือนคนยากจน

คำสำคัญ

ฐานข้อมูลคนยากจน,ระบบสารสนเทศ,แผนที่คนยากจนเป้าหมาย,ระบบการจัดการฐานข้อมูล,ระบบภูมิสารสนเทศคนยากจน,ฐานข้อมูลคนยากจน,ระบบสารสนเทศ,แผนที่คนยากจนเป้าหมาย,ระบบการจัดการฐานข้อมูล,ระบบภูมิสารสนเทศคนยากจน

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยระบบข้อมูลครัวเรือนคนยากจนเน้นในการตอบโจทย์ 3 ประเด็นหลัก คือ ครัวเรือนคนยากจนอยู่ที่ไหน ครัวเรือนคนยากจนนั้นมีศักยภาพทุน 5 ด้าน เป็นอย่างไร และการประมวลผลข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล ส่งต่อข้อมูลเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาครัวเรือนคนยากจนเป้าหมายนั้นต่อไป โดยจำเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลครัวเรือนคนยากจน โดยการเก็บข้อมูลศักยภาพทุน 5 ด้าน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ ทุนการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางสังคม เมื่อเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเสร็จ การทำความสะอาดข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลออกมาเป็นระบบสารสนเทศเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ได้ว่าครัวเรือนคนยากจนอยู่ที่ไหนบนแผนที่ชัดเจน วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลรายคน รายครัวเรือน รายหมู่บ้าน รายตำบล รายอำเภอ รายจังหวัด และรายภาพรวมของทั้ง 20 จังหวัดนำร่อง เมื่อข้อมูลได้ผ่านการวิเคราะห์เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่แล้ว การออกรายงานเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับทางหน่วยงานระดับนโยบายและหน่วยงานระดับพื้นที่นำไปปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของศักยภาพทุนทั้ง 5 ด้าน เพื่อเป็นฐานในการสร้างโครงการนำร่องในพื้นที่ให้เกิดเป็นต้นแบบในการขยายผลยกระดับครัวเรือนยากจนได้ ตลอดจนการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานภายนอก เช่น กสศ. พอช. หรือ พม. ในการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 2 ฝั่ง แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานใช้ประโยชน์ข้อมูล เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการพัฒนาครัวเรือนคนยากจนเป้าหมายในภาพระดับครัวเรือน หรือภาพรวมระดับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

Title

Poverty Household Database System

Keywords

Poverty Database,Information System,Target Poverty Map,Database Management System,Poverty Geo-information System

Abstract

Investigating the provincial poverty database at the household level is the goal of this study.There are three research problems. Where are the locations of the poor households first? Second, how are the five components of these households capital potential? Third, data processing for data linking to transmit information to lead for resolving the issue with the targeted low-income households. Data on the five capital potentials—human capital, physical capital, financial capital, natural resource capital, and social capital—must be gathered in order to create a database of poor households. The analysis and processing of individual data, household level data, village level data, sub-district level data, district level data, provincial level data, and overall data of all 20 pilot provinces will begin after the data collection into the database is complete. This will help determine where the poor households are on the map. Once the data has been assessed both conceptually and spatially, policy makers and local organizations can apply for increasing the quality of life based on five capital potential pillars by receiving helpful reports. It is possible to link information from the database to external data agencies, such as EEF, CODI, or MSDHS, to link the information on both sides, and then pass it on to the data utilization agencies, in order to support the pilot project in the operating models expansion of the number of poor households. The formation of targeted impoverished households at the home level for systematic management can be accomplished by integrating data from various agencies.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น