โครงการวิจัยการสื่อสารความรู้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 3 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A13G630031
นักวิจัย นายรุจ เรืองมณี
หน่วยงาน บริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ทุนวิจัย โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนงานหลัก มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Flagship FS 21: มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
วันที่เริ่มต้น 20 พฤษภาคม 2020
วันที่สิ้นสุด 19 มกราคม 2021
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ

โครงการวิจัยการสื่อสารความรู้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่

คำสำคัญ

การสื่อสารสาธารณะ,บพท.,มหาวิทยาลัย,งานวิจัยเชิงพื้นที่,เติมพลัง,เสริมสร้างเครือข่าย

บทคัดย่อ

เอกสารนี้แสดงถึงผลงานการดำเนินโครงการวิจัย การสื่อสารความรู้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เผยแพร่แนวคิด กระบวนการ และผลการดำเนินงานชองงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้ภารกิจของ บพท. ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มคือ กลุ่มนโยบาย กลุ่มพื้นที่ (จังหวัดและอปท.) กลุ่มวิจัย และกลุ่มประชาชนทั่วไป กิจกรรมตลอดระยะเวลา 8 เดือน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมการสื่อสารสาธารณะ กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ และกิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ และกิจกรรมเพิ่มเติม โดยมีข้อสรุปในแต่ละส่วนดังนี้

  1. กิจกรรมการสื่อสารสาธารณะ มีการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์รวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก ของ บพท. (งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท.)
  2. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ มีการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมรายงานความก้าวหน้าของกรอบวิจัย และชุดโครงการวิจัยต่างๆ ทั้งที่ บพท. หรือหน่วยวิจัยที่รับทุนจัดขึ้น การเปิดช่อง Youtube Chainnel เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารเสริมกับเพจเฟซบุ๊ก
  3. กิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ จะมีทั้งการจัดทำ VDO คลิป สัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักวิจัย ได้เห็นภาพใหญ่และการทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ กระทรวง อว. และบพท.
  4. กิจกรรมเพิ่มเติม เนื่องจาก บพท. เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งใหม่ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายจำนวนหนึ่งยังไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ บพท. ได้ดีเท่าที่ควร รวมถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้กิจกรรมบางอย่างที่กำหนดไว้ไม่สามารถดำเนินการได้หรืออาจได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับที่ตั้งไว้ โครงการวิจัยจึงมีการการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่มีอยู่เดิมมาสนับสนุนภารกิจและกิจกรรมของ บพท. ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับหน่วยงานมากขึ้น ทั้งการจัดประชุมเพื่อชี้แจงกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2564 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เป็นประโยชนย์กับผู้บริหารและนักวิจัยในสถาบันและมหาวิทยาลัยในพื้นที่โดยตรง และการเอกสารประกอบ (Booklet) การลงพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวง อว. การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วง 8 เดือนนี้ สามารถทำให้กลุ่มนักวิจัย มีความเข้าใจในการทำวิจัยเชิงพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของ บพท. มากยิ่งขึ้น ขณะที่กลุ่มประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มนโยบาย ก็เริ่มรู้จักหน่วย บพท.มากขึ้น มีเพียงกลุ่มในพื้นที่ ที่กิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงการรับรู้ของคนในกลุ่มนี้ได้เท่าที่ควร ?

Title

Researching for Public Communication of Program Management Unit on Area Based Development and Developing Communication Network of University Network for Area Based Development

Keywords

Social Communication,PMUA,University,Area-Base Collaborative,Empowerment,Strengthen

Abstract

สำหรับสมาชิกเท่านั้น