การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมบนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 14 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A13F640017
นักวิจัย ผศ.ดร. อิสมาอีล ราโอบ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ทุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Flagship
วันที่เริ่มต้น 16 พฤษภาคม 2021
วันที่สิ้นสุด 15 พฤศจิกายน 2022
ระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน
สถานที่ทำวิจัย ปัตตานี

ชื่อโครงการ

การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมบนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

คำสำคัญ

การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม,มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม,สันติสุขในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมบนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตและการตลาดต่อธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม
2) เพื่อยกระดับธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมบนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
3) เพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากของธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมบนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และ
4) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวิสาหกิจชุมชนจำนวน 10 กลุ่ม และจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ของอีหม่ามฆอซาลี 4 ขั้นตอน คือ
1. Awareness (การรับรู้)
2.Understanding and Explaining (เข้าใจและอธิบายได้)
3. Believing and Accepting (เชื่อและยอมรับ) และ
4. Gradual Follow up (ค่อยเป็นค่อยไป และติดตาม)

ผลการศึกษาพบว่า วิสาหกิจทั้ง10 ได้เกิดการMatching โดยได้ร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์มา 3 รายการได้แก่ หมวกกะปีเยาะที่มีส่วนของผ้าบาติกจากบาราโหม เสื้อเดรสที่มีส่วนของผ้าบาติกของกลุ่มสตรีลางา และกระเป๋าที่เกิดจากผ้าจวนบ้านตรัง อีกทั้ง สีย้อมผ้าธรรมชาติทดแทนสีย้อมผ้าทางเคมีและหลักสูตรการอบรมการผลิตผ้าพื้นเมือง สามารถสกัดสีธรรมชาติจากจากสีที่สกัดจากพืชพื้นถิ่นในปัตตานี อัตราการเติบโตของยอดขาย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาขายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแต่งกายมุสลิมจังหวัดปัตตานีพบว่า อัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยร้อยละ 23.43 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เฉลี่ยร้อยละ 38.89 และอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาขายสินค้าเมื่อเปรียบเทียบราคาขายก่อนและหลังโครงการวิจัย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 13.15 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน(SROI) ของโครงการวิจัยมี มูลค่าผลลัพธ์สุทธิจำนวน 8,540,369 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 1.71 เท่า หมายความว่า การลงทุนทุก 1 บาทของโครงการวิจัย สามารถสร้างประโยชน์ทางสังคม 1.71 บาท และผลการประเมินดัชนีคุณภาพชีวิตที่ดี (Better Life Index) ในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพชีวิตกลางๆ ผลการประเมินรายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม และคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน

Title

The Capability Development of Business Management’s Muslim Dress Products Based on Intangible Cultural Heritage for Peace in Pattani Area

Keywords

Business Management’s Muslim Dress Products,Intangible Cultural Heritage,Peace in Pattani Area

Abstract

The research study of the capability development of business management’s Muslim dress products based on intangible cultural heritage for peace in Pattani Area. The objectives are as follows:
1) to manage the production and marketing value chain for the Muslim apparel business,
2) to enhance the Muslim apparel business based on intangible cultural heritage,
3) to assess the fundamental economic value of the apparel business Muslims on the basis of intangible cultural heritage, and 4) to develop the system and mechanism for area-based research management of Fatoni University. The targets 10 groups of local enterprises. In addition, the learning management using the learning concept of Imam Ghazali, 4 steps:
1. Awareness (perception) 2.Understanding and Explaining 3. Believing and Accepting and 4. Gradual Follow up.

The study found that the organizing activities to meet together 10 local enterprise groups to discuss and exchange products, LE had been matched that made it possible to work together to develop products. There obtained 3 products, namely: Kapiyoh hat with Batik cloth from Barahom, Dresses with Batik cloth made by La Nga womens group and bags made from Chuan fabric of Ban Trang. Moreover, the research on the substitution of natural fabric dyes for chemical dyes and the local fabric production training courses found that: Natural colors can be extracted from the local plants. Thus, The sales growth rate, the rate of return on investment (ROI), and the increasing rate of the sales product price of Muslim dress community enterprises group in Pattani Province. The study found that the average sales growth rate was 23.43 percent, the average return on investment (ROI) was 38.89 percent, and the rate of increase in product prices when comparing the selling prices before and after the research project, an average increase of 13.15 percent. The Social Return on Investment (SROI) of research projects had a result net of 8,540,369 baht, and the social return on investment ratio is 1.71 times, which every 1 baht invested in a research project can generate 1.71 baht of social benefit. The overall better life index evaluation resulted; it was in the average level of quality of life. The assessment results of each aspect found that the quality of life in physical, mental health, social relations, and environmental quality of life was moderate level as well.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น