การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 8 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A13F630028
นักวิจัย นางประภาศรี ศรีชัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ทุนวิจัย โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนงานหลัก มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Flagship FS 21: มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2020
วันที่สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2020
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย ตรัง, นครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ

การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน

คำสำคัญ

ผลิตภัณฑ์ OTOP,เครื่องถม,เครื่องแกงปักษ์ใต้,ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปจากปลา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ

 1. เพื่อยกระดับรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างน้อย 15%
 2. เพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือการจัดการเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าจำนวน 3 ห่วงโซ่คุณค่า คือ ห่วงโซ่คุณค่ากลุ่มเครื่องถม เครื่องแกง และผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาทะเลมูลค่าต่ำ ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
  2.1 ชุดโครงการวิจัยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับผู้ประกอบการร้อยละ 15.42 และมีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.79 2) ผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐกิจ (ROI) พบว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องถม ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง และผลิตภั ณฑ์แปรรูปจากปลาทะเลมูลค่าต่ำ มีค่าเท่ากับ 63.39 41.15 และ 217.34 ตามลำดับ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ของผลิตภัณฑ์เครื่องถม ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทะเลมูลค่าต่ำ มีค่าเท่ากับ 0.73 1.09 และ 2.21 ตามลำดับ
 3. ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้มีดังนี้
  3.1  ผู้ประกอบการ/กลุ่มวิสาหกิจ มีการยอมรับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ มีความมุ่งมั่น มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นในมาตรฐานการผลิต การบริหารสภาพคล่องทางการเงินที่ดี และแผนธุรกิจชัดเจน
  3.2 นักวิจัย มีความเชี่ยวชาญบูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์ มีการทำงานเป็นทีม มีการสื่อสารที่ดี มีวินัยในการทำงาน มีการพัฒนาตนเองในการเพิ่มพูนความรู้ และมีการทำงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายด้วยความจริงใจ
  3.3 มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการทำงานของนักวิจัย มีการเพิ่มศักยภาพให้กับนักวิจัย สร้างขวัญและกำลังใจ มีการกำกับและติดตามกระบวนการทำงานของนักวิจัย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
  3.4 ภาคีหน่วยงาน มีส่วนช่วยในการผลักดัน สนับสนุนผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย
  3.5 แหล่งทุน ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการสนับสนุนทุนวิจัย ให้องค์ความรู้และแนวทางในการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้นักวิจัยสามารถยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันทางธุรกิจ

Title

Research and Development to Upgrade OTOP Products In the Southern Region on the Basis of Local Resources for the Competitive Market Produced

Keywords

OTOP products,Nielloware,Southern curry,Seafood of fish products

Abstract

The objectives of the research are to:

 1. upscale 15% of income on value chains of local enterprise (LE)/OTOP;
 2. develop the tools of community economy management via science and technology. The data were collected from the stakeholder of network value chains of LE which were nielloware, curry paste, and low-cost sea fish product business. The results indicated that the tools can increase 15.42% of the revenue of entrepreneurs and 25.79% of increasing their profit. The researchers found that the return of investment (ROI) of the 3 value chains were 63.39, 41.15, and 217.34 which are nielloware, curry paste, and low-cost sea fish product business respectively. There was social return of investment value (ROI) for all those value chains as 0.73, 1.09, and 2.21 respectively.
 3. The success factors of the of the community enterprise/OTOP were:
  3.1 the acceptance and use of technology, the leadership of the entrepreneurs, the level of entrepreneur’s dedication to the work, the standardization of production process, the good practice of liquidity management, and a good business plan;
  3.2 The team of the researcher experts and integrates the various arts and science with teamwork. The team has well rapport communication, disciplinary, self-development, and sharing the collaboration’s goal regarding to the community’s success;
  3.3 The university supports the research process with motivation and following up on the researcher’s performance including promoting the researcher on scholar publishing process;
  3.4 there was the other associated network organization to support the entrepreneurs towards running business with the useful suggestions and to give helpful advice for the researchers;
  3.5 The allocation fund were supported by the office of national higher education science research and innovation policy council, which focuses on the framework on local research to upskill the local enterprise with business competitive ability.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น