หน่วย บพท. ประกาศรับสมัครงาน (พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการ/แผนงาน จำนวน 1 อัตรา

เหลือเวลาในการรับสมัครอีก
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดเล็ก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมทีมและเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจที่มีความท้าทาย เพื่อปฎิบัติงานระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) ในตำแหน่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 5 พฤศจิกายน 2566

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา
 2. เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
 3. มีประสบการณ์รับทุน/บริหารจัดการทุนวิจัย/เป็นผู้ประสานงานโครงการ

ทักษะความสามารถเฉพาะ

 1. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กำกับและบริหารแผน/โครงการวิจัย ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 2. มีความสามารถในการรวบรวม สรุปประเด็น ประมวลผลข้อมูล และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
 3. มีทักษะและประสบการณ์ในการเขียนงานวิชาการ
 4. มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม
 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและวางแผนการทำงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทำงานได้
 6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี สามารถนำเสนองานแบบกราฟิกได้ดีเช่น Infographic, power point presentation สามารถจัดการประชุมแบบ online meeting ได้
 7. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน แต่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ได้ดี
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
 9. สามารถทำงานนอกเวลาและลงพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการวิจัยเบื้องต้น ตามกระบวนการสนับสนุนทุนวิจัย ของหน่วย บพท.
 2. จัดทำสัญญาให้ทุน ฐานข้อมูลด้านโครงการวิจัย งบประมาณ แผนงาน และผลการดำเนินการ
 3. บริหารและจัดการโครงการวิจัย ประสานงานระหว่างนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดเตรียมการประชุม สรุปเนื้อหาการหารือ /สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ค่าตอบแทน/เงินเดือน

20,000++ บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 813

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สถิติการเข้าชม