เปิดแล้ว !! หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) ที่จะช่วยยกระดับทักษะของ “นักจัดการพื้นที่”

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดงานเปิด หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 Century Park Hotel กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วย บพท.และดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ร่วมกล่าวถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในมุมมองของแหล่งทุนและมุมมองของนักจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในมุมมองผู้สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
โดยหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่” เป็นหลักสูตรสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ต้องการยกระดับทักษะ สู่การเป็นนักจัดการพื้นที่ที่สามารถขับเคลื่อนการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความรู้ ข้อมูลและกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งการยกระดับทักษะในการทำงานด้านการวิจัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ตรงตามความต้องการพัฒนาของพื้นที่และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ประกอบกับในปัจจุบันมีการพัฒนาการยกระดับสมรรถนะของกำลังคนในทุกภาคส่วน เพื่อใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ภายในงานมีการทำความรู้จักหลักสูตรและกล่าวถึงที่มาของการจัดตั้งหลักสูตรนี้ พร้อมทั้งมีกิจกิจกรรมถามตอบกับเหล่าวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาร่วมงาน รวมทั้งกิจกรรมสัมพันธ์และการถ่ายทอดประสบการณ์จากทีมพี่เลี้ยงที่เคยได้รับทุนฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรทุกท่านให้พัฒนาและเติมเต็มทักษะของตนและกลายเป็น”นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่” ตามเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป

สถิติการเข้าชม