บพท. หนุน นมร. จัดตั้งหลักสูตร RESTT ยกระดับกลยุทธ์การจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเพื่ออนาคต วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดงานเปิดโครงการและแถลงข่าว “Drive for RESTT ยกระดับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น” หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิควิธีเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมี รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถในการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น หน่วย บพท. เข้าร่วมงานและกล่าวบทบาทสำคัญของหน่วย บพท. พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยสถานธัชภูมิเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ที่ให้เกียรติร่วมงานและกล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนารายได้ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งท้องถิ่นไทย
หลักสูตร “RESTT ยกระดับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นในการนำไปใช้พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเป็นมิติใหม่ของการพัฒนากระบวนการจัดเก็บรายได้ ที่ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเพื่ออนาคต และ บพท. ออกแบบขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และตรงกับทิศทางของรัฐในการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองทางการคลังของท้องถิ่น โดยเป็นการดำเนินโครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิควิธีเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น” ซึ่งเป็นการนำเอาต้นแบบเครื่องมือและวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยที่ผ่านมาของ บพท. เพื่อให้ อปท. อื่น ๆ ได้เรียนรู้เป็นกรณีศึกษา พร้อมกับการทำซ้ำ (Replication) หรือการปรับใช้ในพื้นที่และบริบทที่แตกต่างกัน ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นกว่า 24 ชั่วโมง และ 4 Workshop ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมใช้ข้อมูลจริงเพื่อการแก้ไขปัญหา และออกแบบมาตรการ เครื่องมือ และแผนที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยมีการให้คำแนะนำ การติดตามผลความสำเร็จและความคุ้มค่าของแผนการดำเนินงานพัฒนารายได้ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรม
นอกจากนี้ภายในหลักสูตรยังจัดให้มีการแข่งขันการนำเสนอผลงานแผนการพัฒนารายได้ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 45,000 บาท โดยหลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 – 19 กรกฎาคม 2566 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://imd.nmu.ac.th/uic-th

สถิติการเข้าชม