ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น “นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC ACADEMY)”

ประกาศผลการคัดเลือกทีมที่ได้เข้าร่วมอบรม

” หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น “นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)”

จำนวน 45 ทีม

                    ตามที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)” ซึ่งเป็นหลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับทักษะสู่การเป็นนักจัดการพื้นที่ สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความรู้ ข้อมูลและกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่ระดับนโยบาย โดยมีกำหนดประกาศผลการคัดเลือกทีมที่ได้เข้าร่วมอบรม” หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น “นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นั้น ซึ่งบัดนี้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำการคัดเลือกทีมที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                    จึงขอประกาศผลการคัดเลือกทีมที่ได้เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)” จำนวนทั้งสิ้น 45 ทีม โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ จะต้องสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการดังที่ได้ประกาศไว้ ดังนี้

                    1. สามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่า 85% ของระยะเวลาในหลักสูตร (ไม่อนุญาตให้มีผู้แทน และจะมีการ check-in ผู้เข้าร่วมอบรมในทุก session)

                    2. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเปิดตัวหลักสูตรในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2566 ได้

                    3. จะต้องส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงจะได้รับประกาศนียบัตรจาก บพท. และมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้

                    หากท่านได้พิจารณาเงื่อนไขการเข้ารับอบรมดังกล่าวแล้ว และสามารถปฏิบัติตามได้ทุกประการ ขอให้ท่านดำเนินการตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตาม Link ดังต่อไปนี้ https://forms.gle/6DRcXkQ2USD6hE4v9 เพื่อยืนยันการ เข้าร่วม ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

                    หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ เกตุวดี เครือวัลย์ โทร. 091-8534953 , จีรัชญ์ ริมจันทร์ โทร. 083-2071503

ประกาศผลการคัดเลือก-ABC-Academy

สถิติการเข้าชม