บพท. หนุนกำลัง พัฒนาโกโก้ไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วย บพท. ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร และ คุณตวงพร ปานอุทัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและความเข้มแข็งของชุมชนร่วมงานเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาโกโก้ไทยเพื่อความยั่งยืน (ISTC) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ ISTC ก่อตั้งเป็น Social Enterprise ซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้งานวิจัยที่หน่วย บพท. ได้ทำการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์โกโก้ในพื้นที่จังหวัดน่าน จนเกิดแพลตฟอร์มการจัดการห่วงโซ่คุณค่าโกโก้ที่พร้อมขยายผลองค์ความรู้ไปยังแหล่งเพาะปลูกและหน่วยธุรกิจโกโก้ทั่วประเทศ โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมให้การส่งเสริมและยกระดับงานวิจัยการเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของหน่วยธุรกิจในระบบนิเวศทางธุรกิจโกโก้ ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ศูนย์ ISTC มีเป้าหมายหลักคือการศึกษาวิจัยและยกระดับการจัดการคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์โกโก้เพื่อสามารถให้บริการข้อมูลองค์ความรู้และสามารถเชื่อมโยงตลาดที่เหมาะสมให้กับผลผลิตและผลิตภัณฑ์โกโก้ไทย รวมทั้งสามารถให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และรับรองคุณภาพเมล็ดโกโก้ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพของโกโก้ไทยให้สามารถเข้าสู่ตลาดโลก
นอกจากนี้ ISTC ยังมุ่งหวังที่จะบ่มเพาะและให้การสนับสนุนธุรกิจโกโก้ด้วยการจัดทำหลักสูตรการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆและให้การสนับสนุนด้วยการร่วมลงทุนในธุรกิจโกโก้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจในแต่ละหน่วยย่อยธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสแก่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องและผลักดันให้ธุรกิจโกโก้ในประเทศไทยสามารถเติบโตเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน

สถิติการเข้าชม