มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดย หน่วย บพท.

“โมเดลธุรกิจ (ชุมชน) ต้านโควิด-19” 🌟

ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มสมรรถนะการประกอบการของ Local Enterprises ภายใต้วิกฤตโควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ทางการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างสภาพคล่องทางธุรกิจ

ทางหน่วย บพท. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน เข้าร่วม online workshop ธุรกิจปันปัน ตอน “เสริมสภาพคล่องด้วยวัคซีนการเงิน” ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างสภาพคล่องการเงิน เปิดรับเพียงจำนวน 500 รายเท่านั้น และหากธุรกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินอุดหนุนสภาพคล่องรายละ 20,000 – 80,000 บาท

💚คุณสมบัติธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นธุรกิจที่มีธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับการใช้ทรัพยากรพื้นถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าให้มีมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม

2. เป็นแหล่งจ้างแรงงานและการสร้างงานภายในชุมชน

3. เป็นธุรกิจที่สร้างการกระจายรายได้สู่ฐานราก

💚สามารถสมัครดังนี้

1. กรอกข้อมูลสมัครผ่านระบบ QR CODE เท่านั้น

2. พร้อมแนบคลิป VDO (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)

3. แนบภาพถ่ายเอกสารการจดทะเบียนประกอบการ

💚สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-20 พฤษภาคม 2564 สามารถศึกษาละเอียดเพิ่มเติมในโปสเตอร์

สถิติการเข้าชม