ผสานความร่วมมือเสริมทัพการเพิ่มรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (22 มีนาคม 2566) รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย 4 และ น.ส.ดารารัตน์ โพธิ์รักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย 4 เข้าพบนายพงษ์ศักดิ์ กวีนนทชัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พร้อมทีมงานจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือแนวทางสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษี และการเพิ่มฐานรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้ อปท. สามารถพี่งพาตนเองทางการคลังเพิ่มขึ้น อาทิ การพัฒนาระบบแผนที่ภาษี ระบบออนไลน์ในการชำระภาษี การใช้มาตรการสะกิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อจัดเก็บภาษี การสื่อสารทำความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจในการจ่ายภาษี และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่จำเป็น


ในการนี้ ทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันที่จะสนับสนุนศักยภาพทางการคลังของ อปท. เพิ่มขึ้น และจะร่วมกันกำหนดแนวทางสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น พร้อมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาฐานรายได้ประเภทใหม่ ๆ ให้แก่ อปท. ต่อไป อาทิ ภาษีจากฐานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ภาษีจากฐานการท่องเที่ยว ภาษีจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือภาษีการพำนักอาศัย เป็นต้น

สถิติการเข้าชม