การติดต่อสื่อสารและการจัดส่งหนังสือราชการผ่านทางช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จึงได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พัก และเพื่อให้การติดต่อกับ หน่วย บพท.ในสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อสื่อสารกับ บพท. ได้ 3 ช่องทางคือ

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทาง e-mail หรือเบอร์โทรศัพท์ที่มีการแจ้งไว้ก่อนหน้า

2. ติดต่อผ่าน e-mail กลาง ([email protected])

3. ส่งคำถามผ่านทาง Google Form (https://docs.google.com/…/1VyzR…/viewform…)

ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนช่องทางการติดต่องานสื่อสาร ทาง บพท. จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถิติการเข้าชม