บพท. ร่วมกับ สวส. หนุนพลังเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ชี้เป็นฐานรากของประเทศในอนาคต

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดยรศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร เข้าร่วมการจัดเวทีระดมทุน the 1st SE Fund Forum and Fundraising: Bigger roles, Wider opportunities ภายใต้โครงการ “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยมีคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร
เวทีระดมทุนฯนี้จัดขึ้นเพื่อประกาศบทบาทและแผนการดำเนินงานของกองทุนและรับฟังเสียงสะท้อนของนักลงทุนทางสังคมต่อบทบาทของกองทุน ฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ที่เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานผ่านการศึกษาและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นนำมาวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและหารือแผนปฏิบัติการร่วมกันกับคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามเป้าประสงค์ของโครงการ
ภายในงานมีเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนบทบาทของวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่ง ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้นำเสนอบทบาทของ บพท. และการทำงานในระดับเมืองที่มีการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแข็งขัน โดยมีความต้องการทำงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเห็นประโยชน์ของการใช้กองทุน ซึ่งสอดคล้องกับการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับกองทุน ฯ ในการขยายพื้นที่ทำงานและให้บริการไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมกลไกการทำงานซึ่งประกอบไปด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือของวิสาหกิจเพื่อสังคมและพัฒนาบทบาทของกองทุนฯ ให้สอดรับกับความต้องการของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้
อีกทั้งยังได้มีการจัดเวทีนำเสนอผลงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมกว่า 7 แห่ง เพื่อให้รู้จักการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้น และปิดท้ายด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนชื่อ “ร่วมปัน” (ruam-pun.com/th) ซึ่งเป็นพื้นที่ร่วมที่ทำให้เกิดการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยความเชื่อว่าทุกแนวทางของการขับเคลื่อนการ เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากการร่วมการแบ่งปัน ทั้งในส่วนของแนวคิดหรือโครงการและในส่วนของการร่วมระดมทุนเพื่อให้แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถบรรลุผลเป็นจริงได้ การร่วมปันจึงเป็นมากกว่าแพลตฟอร์มการร่วมลงทุนแต่หมายถึงการร่วมสร้างเสริมศักยภาพของสังคมในการร่วมกันขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบองค์รวม

สถิติการเข้าชม