บพท. เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตระบบการทำสลบกุ้งก้ามกรามด้วยชุดเครื่องลดอุณหภูมิน้ำ โครงการวิจัยเรื่อง “ต้นแบบระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตแบบไม่ใช้น้ำสำหรับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง”

      เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมี รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ รักษาการผู้อํานวยการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถในการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ต้นแบบระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตแบบไม่ใช้น้ำสำหรับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง” ณ สมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ในการนี้มี ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำราญ ม.สวนดุสิต หัวหน้าโครงการและคณะวิจัย ให้เกียรติบรรยายและสาธิตกระบวนการทั้งหมด พร้อมกันนี้ คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย จ.ราชบุรี คุณประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง และคุณสุทธิพงษ์ ฉลาดธัญกิจ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม ได้เข้าร่วมรับฟัการบรรยาย​ และจะนำผลงานวิจัย​ในครั้งนี้​ไปขยายผล​ต่อในเครือ​ข่ายผู้เลี้ยงสัตว์​น้ำ​  
     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่ไม่สามารถจําหน่ายหรือระบายกุ้งออกนอกพื้นที่ได้ โดยการพัฒนาต้นแบบระบบการขนส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตแบบไม่ใช้น้ำสําหรับสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยง ซึ่งใช้เครื่องลดอุณหภูมิน้ำในการทำการสลบกุ้งก้ามกรามอาศัยระบบการทำความเย็นที่สามารถผลิตได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น และทำให้กุ้งมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง 80-85 % หลังจากขนส่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และยังเป็นต้นแบบขยายผลไปสู่สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งอื่น ๆ อีกด้วย
     นอกจากนี้การพัฒนาการขนส่งกุ้งก้ามกรามถือเป็นการปฏิวัติระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเชิงพาณิชย์แบบดั้งเดิมที่ใช้น้ำ และยังทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานใหม่ของกุ้งก้ามกราม ช่วยลดทอนปัญหาการกำหนดราคาของพ่อค้าคนกลางเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง เพิ่มช่องทางจําหน่ายกุ้งก้ามกรามมีชีวิตในจังหวัดที่ห่างไกล และทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เชื่อมโยงกับบริบทพื้นที่ เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างเหมาะสม เป็นต้นแบบในการพัฒนาไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
สถิติการเข้าชม