📢📢📢บพท. ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหนุนเสริมงานวิจัยเชิงพื้นที่ ของหน่วย บพท. ไปเผยแพร่ในวารสาร ISI/Scopus

🔻หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ สนับสนุนกิจกรรมหนุนเสริมงานวิจัยเชิงพื้นที่ ของหน่วย บพท. ไปเผยแพร่ในวารสาร ISI/Scopus ซึ่งจัดโดยวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

📚 เปิดรับผลงานจำนวน 24 เรื่อง เพื่อร่วมกิจกรรม on-site ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมกิจกรรมออนไลน์  พัฒนาบทความให้สามารถส่งวารสารนานาชาติตามฐานข้อมูล ISI/Scopus ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564

📧ผู้สนใจร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ โดยส่งบทคัดย่อหรือร่างบทความภาษาอังกฤษ ทางอีเมล[email protected] ภายในวันที่ 15 เมษายน  2564

สถิติการเข้าชม