ประกาศรับข้อเสนอโครงการ แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2564

สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.)

ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS    (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf    ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด

สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่:   https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8404

สถิติการเข้าชม